Bel: 085 - 800 9090

Concurrentiebeding onderzoek voorkomt verdere omzetschade

Concurrentiebeding onderzoek

Waaruit bestaat een concurrentiebeding onderzoek?

Concurrentiebeding onderzoek bestaat uit het observeren en achtervolgen van een overtreder 

Concurrentiebeding onderzoek of relatiebeding onderzoek bestaat in de meeste gevallen in ieder geval uit het observeren en achtervolgen van een huidige medewerker, een ex-medewerker of een voormalige compagnon. Wij volgen de betrokkene over een periode van in ieder geval tien dagen en stellen in die periode zijn bewegingen vast, aangevuld met foto- en/of videobewijs. Aanvullend laten we (optioneel) testoffertes opmaken of verrichten wij testaankopen. Als na een concurrentiebeding onderzoek blijkt dat sprake is van schendingen van het concurrentiebeding, kunt u direct het boetebeding aanspreken door conservatoir beslag te leggen. Tevens kunt u direct en onverwijld staking van de concurrerende activiteiten eisen.

Wat omvat concurrentiebeding onderzoek nog meer?

Onderzoek naar het schenden van een concurrentiebeding omvat, zoals hierboven reeds aangehaald, in alle gevallen het observeren en achtervolgen van een betrokkene. Hetzelfde geldt voor onderzoek naar het schenden van een relatiebeding. Er is echter meer aanvullend of completerend concurrentiebeding onderzoek denkbaar. U kunt daarbij denken aan de volgende deelonderzoeken:

 • het interviewen van getuigen;  
 • het opvragen van testoffertes bij de persoon die het concurrentiebeding overtreedt;
 • het verrichten van een testaankoop of testaankopen bij de persoon die het concurentiebeding schendt;
 • het verrichten van een social media onderzoek, gecombineerd met een algeheel achtergond-onderzoek;
 • een confrontatie-interview met de onderzochte aan het eind van een concurrentiebeding onderzoek.
Advies & Offerte

Hoe vang ik een concurrentiebeding onderzoek aan?

U kunt een onderzoek naar het schenden van een concurrentiebeding of relatiebeding aanvangen:

 • na een eerste kennismaking per telefoon of e-mail, maken we aan de hand van uw informatie een offerte op;
 • u keurt de offerte goed, waarna wederzijds informatie wordt uitgewisseld, persoonlijk of telefonisch;
 • de opdracht wordt bevestigd, waarna het concurrentiebeding onderzoek direct zal aanvangen.

Wat gebeurt er tijdens en na een concurrentiebeding onderzoek?

De werkwijze tijdens en na een concurrentiebeding onderzoek is als volgt:

 • u wordt door een expert-onderzoeker op de hoogte gehouden van de vorderingen;
 • na afloop van het onderzoek vindt (optioneel) een confrontatie-interview met de onderzochte plaats;
 • u kunt vervolgens arbeidsrechtelijke maatregelen nemen door ontslag aan te zeggen en het boetebeding aan te spreken;
 • er wordt door de onderzoekers een rapport met bewijsproductie opgemaakt en in uw bezit gebracht.

Wat is de waarde van een door ons ingesteld onderzoek?

Een rapport van Dörr Bedrijfsecherche is zonder meer toelaatbaar voor de Rechtbank

Onze rapporten hebben voor de Rechtbank de status van 'objectieve getuigenverklaring'. Wij zijn namelijk erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en goedgekeurd door de Politie. Belangrijk om te weten. Steeds vaker echter, wordt in overleg met de opdrachtgever ervoor gekozen de onderzochte eerst door ons te laten confronteren met het bewijs. Een confronterend gesprek is zorgvuldig, aangezien de schender van het concurrentiebeding op basis van 'hoor en wederhoor' zijn visie op zijn handelen kan geven.

Extra bewijskracht door een door de schender van het concurrentiebeding ondertekende bekentenis

Tevens beschikken we op die manier over een door hem ondertekende, vaak bekennende verklaring. Er kunnen dan direct maatregelen worden genomen, zoals het aanspreken van het boetebeding en/of het vorderen van de onderzoekskosten. Een slepende, kostbare rechtszaak kan hiermee worden voorkomen. Is de betrokkene halsstarrig en wordt het toch een rechtszaak? Geen probleem, met ons rapport in de hand staat u voor de Rechtbank sterk. In beide gevallen kunt u, nadat een door ons ingesteld onderzoek is afgerond, het boetebeding aanspreken.

Wanneer is sprake van het overtreden van een (non-)concurrentiebeding?

Er is sprake van het schenden van een concurrentiebeding als doelbewust onrechtmatig wordt gehandeld

Er is sprake van het schenden van het (non-)concurrentiebeding als een onderzochte doelbewust feiten en omstandigheden omtrent zijn handelen verzwijgt of verdraait, op grond waarvan u schade lijdt. Daarnaast moeten er fysieke concurrerende activiteiten worden ontplooid of concurrerende werkzaamheden worden verricht. Er is dan feitelijk sprake van een onrechtmatige daad. Wij moeten bij het aantonen van het schenden van een (non-)concurrentiebeding wel voldoende bewijskracht verzamelen. Er dient namelijk sprake te zijn van een patroon van het schenden van een (non-)concurrentiebeding. 

Het verschil tussen een (non-)concurrentiebeding onderzoek en een relatiebeding onderzoek

Concurrentiebeding onderzoek vindt dus plaats als u vermoedens heeft dat er, strijdig met een ondertekend (non-) concurrentiebeding, concurrerende (neven)activiteiten worden ontplooid. Van een relatiebeding onderzoek is sprake als de ex-medewerker relaties bezoekt met de bedoeling deze relaties voor zijn eigen onderneming te werven. Als na een concurrentiebeding onderzoek of relatiebeding onderzoek sprake is van zes tot acht constateringen van strijdig handelen over een periode van in ieder geval tien afzonderlijke dagen, is sprake van een patroon. U kunt de schender van het concurrentiebeding in rechte betrekken en het boetebeding aanspreken, zoals in het voorbeeld in de video hieronder.

€ 112.500,- boete voor ex-werknemer

Bijkomende voordelen van concurrentiebeding onderzoek

Concurrentiebeding onderzoek waarborgt het voortbestaan en het imago van uw onderneming

Concurrentiebeding onderzoek is in de eerste plaats bedoeld om verdere financiële schade en irritatie te voorkomen. Concurrentiebeding onderzoek zal in de meeste gevallen tot sterke waarborgen voor uw onderneming leiden. U laat uw juridische tanden aan de schender van het (non-)concurrentiebeding zien en op het gelijke moment toont u aan de medewerkers dat ze gewaarschuwd zijn. Daarmee kunt u uw kernwaarden waarborgen. Dat draagt in hoge mate bij aan een goede arbeidsmoraal onder de werknemers en dat zorgt weer voor een verhoogde productiviteit. In alle gevallen toont het goed en zorgvuldig werkgeverschap. Bovendien voorkomt concurrentiebeding onderzoek aanzienlijke omzetderving en imagoschade.

Wanneer start ik het concurrentiebeding onderzoek?

Een onderzoek wordt gestart u bij eigen vermoedens of na informatie van derden

Een onderzoek naar het schenden van een concurrentiebeding is in ieder geval wenselijk als uw huidige medewerker of huidige compagnon, dan wel als een ex-medewerker of ex-compagnon, strijdig lijkt te handelen met het mede door hem ondertekende (non-)concurrentiebeding. Heeft u informatie dat hij actief uw klanten benadert? Heeft hij onlangs een eigen onderneming met (nagenoeg) dezelfde productenlijn als de uwe opgezet? Heeft u van derden begrepen dat uw ziekgemelde medewerker tijdens ziekteverzuim voor zichzelf is begonnen? Dan is het een goede gedachte om u eens vrijblijvend en kosteloos door ons te laten adviseren. 

Advies & Offerte

Hoe lang duurt een concurrentiebeding onderzoek?

Concurrentiebeding onderzoek vindt standaard plaats over een periode van tien dagen

Wij kunnen in een standaard onderzoek van in beginsel tien dagen het schenden van het concurrentiebeding vaststellen. Dit is het geval als er weliwaar sprake is van vermoedens, maar dat de opdrachtgeefster niet zeker weet of de medewerker of ex-medewerker voor zichzelf is begonnen of bij de concurrent is gaan werken. Er is dan weliswaar sprake van vermoedens, maar zeker is dat niet. Als in die periode, op afzonderlijke dagen, in ieder geval vier maal op afzonderlijke dagen sprake is van concurrerend handelen, of als sprake is van het verrichten van concurrerende werkzaamheden, mag je spreken van voldoende bewijskracht. Als sprake is van meer dan vermoedens, bijvoorbeeld als een medewerker verklaart in dezelfde branche voor zichzelf te starten of verklaart bij een concurrent te gaan werken, dan is veelal onderzoek naar schending van een concurrentiebeding tussen vier en zes dagen veelal al voldoende. Vaak kan ter aanvulling of ter completering ook nog forensisch digitaal onderzoek plaatsvinden op een telefoon, laptop of vast werkstation. Vaak wordt door een medewerker vanaf een laptop, telefoon of vaste computer namelijk al bedrijfsgevoelige informatie, zoals klantenbestanden naar een privé e-mailadres of naar de concurrent verzonden.   

Wat gebeurt er als het schenden van een (non-)concurrentiebeding is vastgesteld?

Na vaststelling van het schenden van een (non-)concurrentiebeding door concurrentiebeding onderzoek, kan niet alleen het boetebeding aangesproken worden, maar de kosten voor het concurrentiebeding onderzoek kunnen ook op de schender worden verhaald. Van concurrrentiebeding onderzoek gaat bovendien een preventieve werking uit. Dat is belangrijk voor de algehele arbeidsmoraal op de werkvloer. Het uitgangspunt om te kunnen spreken van concurrentiebeding onderzoek is dus standaard: tien dagen onderzoek en op afzonderlijke dagen minimaal zes-acht constateringen van concurrerend handelen. Ervaring heeft geleerd dat onderzoek naar schendingen van een concurrentiebeding in alle gevallen als juridisch breekijzer kan worden getypeerd.

Hoeveel schade loopt een bedrijf op?

Een concurrerende ex-werknemer op een voorheen vitale positie kan een onderneming schaden 

Een concurrerende ex-medewerker kan een ondernemer, zo heeft ervaring geleerd, zijn onderneming kosten. Zeker als de ex-medewerker bij de onderneming een vitale functie bekleedde. Denk aan de account-manager in de buitendienst. Hij heeft klantrelaties en heeft met leveranciers te maken. Indien hij uw positie als directeur ondermijnt, kan dit tot hoge omzetschade leiden. Weer andere medewerkers verkopen vertrouwelijke bedrijfsinformatie aan de directe concurrent. Feitelijk is bij het overtreden van een concurrentiebeding, zoals vaker bij arbeidsrechtelijke kwesties, indirect sprake van diefstal van omzet en vertrouwen. Op deze gronden kunt u, na een concurrentiebeding onderzoek over een periode van tien dagen, juridische stappen nemen. 

Investeren in concurrentiebeding onderzoek leidt tot het staken van concurrerend handelen

Met een investering in een concurrentiebeding onderzoek waarborgt u niet alleen uw onderneming, maar u kunt bovendien het boetebeding aanspreken en de onderzoekskosten verhalen op de concurrerende onderzochte, als blijkt dat hij strijdig heeft gehandeld met het door hem ondertekende non-concurrentiebeding. Het belangrijkste gevolg van onderzoek naar het schenden van een concurrentiebeding is dat de voormalige werknemer direct moet staken met zijn concurrerende handelingen. Dit betekent dat u weer met nieuwe energie uw onderneming kunt uitbouwen.

Wat kost een concurrentiebeding onderzoek?

Dörr Bedrijfsrecherche hanteert sinds 2001 vaste en ongewijzigde tarieven

Dörr Bedrijfsrecherche hanteert sinds 2001 ongewijzigd dezelfde tarieven voor de diverse onderzoeken. Wij offreren, afhankelijk van de voorinformatie, een uurtarief per onderzoeker of een algeheel projecthonorarium. De keuze wordt samen met u in een eerste kennismaking gemaakt. Een projecthonorarium is in beginsel voordeliger, aangezien de kosten vooraf worden vastgelegd. Er dient dan wel sprake te zijn van harde voorinformatie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de ziekgemelde werknemer waarvan u weet dat hij tijdens ziekteverzuim actief uw klanten benadert. In zo'n geval weten we dat het concurrentiebeding onderzoek in een periode van tien dagen zeker rond is. De kosten voor concurrentiebeding onderzoek zijn daarna in de meeste gevallen op de onrechtmatig concurrerende (ex-)werknemer of (ex)compagnon te verhalen.

Concurrentiebeding onderzoek: alle denkbare onderzoekskosten zijn inclusief

Onderzoekskosten, behoudens de BTW, zijn altijd inclusief. Dörr Bedrijfsrecherche hanteert bijvoorbeeld geen reisuren van en naar de observatielocatie. Dat zou ook niet redelijk zijn. Een opdrachtgever in Maastricht zou dan meer voor een onderzoek moeten betalen dan een opdrachtgever in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht of Eindhoven, de steden waar Dörr Bedrijfsrecherche kantoor houdt. Wij vinden dat niet wenselijk en dus betaalt iedere opdrachtgever, waar ook in Nederland, hetzelfde honorarium voor concurrentiebeding onderzoek. Wij rekenen bovendien geen kilometerkosten of kosten voor de vervaardiging/ontwikkeling van foto- en of videomateriaal. Daarmee onderscheiden we ons niet alleen in kwaliteit, maar ook in redelijkheid.

Concurrentiebeding onderzoek: succesvolle voorbeelden

Voorbeeld van het schenden van een (non-)concurrentiebeding:

Een opdrachtgever heeft jaren geleden een familielid geholpen die door drankmisbruik niet meer goed functioneerde en zijn baan verloor. De opdrachtgever zorgde voor een adquate behandeling en bood hem, nadat de man zijn alcoholprobleem wist te hanteren, een baan aan als account-manager. Vijf jaar later merkte de opdrachtgever dat het familielid, verantwoordelijk voor een bepaalde regio, zich vaak ziek meldde met vage klachten. Op enig moment kwam naar voren dat het familielid tijdens ziekte bezig was om actief klanten voor zijn eigen onderneming te werven. Let wel: hij bezocht dezelfde klanten die hij voor de opdrachtgever bediende, maar met een kortingsvoorstel vanuit zijn eigen onderneming. Dit werd gestaafd door enkele loyale klanten die de opdrachtgever waarschuwden.

Concurrentiebeding onderzoek door Dörr Bedrijfsrecherche: observeren, achtervolgen en vastleggen

Het familielid werd over een periode van tien dagen gevolgd, waarbij inderdaad werd vastgesteld dat hij tijdens ziekteverzuim actief de klanten van opdrachtgever bezocht. Nadat dit was vastgesteld en was gecompleteerd met videobewijs en getuigenverklaringen, werd het familielid ontslagen, werden de onderzoekskosten van het concurrentiebeding onderzoek op hem gevorderd en werd door opdrachtgever het boetebeding aangesproken. Conservatoir beslag op de eigendomswoning van het familielid was het gevolg.

Een ander voorbeeld van het schenden van een (non-)concurrentiebeding

Een andere opdrachtgever meldde zich bij ons met vermoedens dat een ex-medewerker klantenbestanden had meegenomen. Dat bleek nadat een nieuwe medewerker die de computer van de oude werknemer kreeg, mapjes met correspondentie had gevonden. De ex-medewerker bleek tijdens werktijden op aanzienlijke schaal handel erop na te houden. Hij had feitelijk een winkel in een winkel. Op het moment dat hij, tijdens reguliere werktijden bij opdrachtgever, een financiële buffer had bewerkstelligd, nam hij ontslag. De opdrachtgever besloot Dörr Bedrijfsrecherche in te schakelen en verzocht ons onderzoek te doen.

Aanvullend onderzoek op de computer van de ex-werknemer met inzet van Forensische IT

Na de eerste dag observeren en achtervolgen werd al snel duidelijk dat de ex-werknemer bezig was met zijn eigen onderneming. Hij had zich ook al als zelfstandig ondernemer ingeschreven bij de KvK en een kantoor betrokken. Door de concurrerende handelingen die hij ontplooide vast te stellen en met foto- en videobewijs te completeren, werd de ex-medewerker geconfronteerd met het videobewijs en het bewijs dat op zijn computer stond. Forensich IT onderzoek had dat blootgelegd. Er werd een aanvullend beding door hem ondertekend waarin hij aangaf zich van elke vorm van concurrerende activiteiten te onthouden op straffe van het aanspreken van het boetebeding.

Lees verder

Wat gebeurt er na het concurrentiebeding onderzoek?

Oplevering van het rapport met het bewijsmateriaal - Rapport toelaatbaar in Rechtbank 

Lopende het onderzoek wordt u door een aan u toegewezen persoonlijke contact-rechercheur dagelijks op de hoogte gehouden van de vorderingen van het concurrentiebeding onderzoek. Na een concurrentiebeding onderzoek ontvangt u van ons een rapportage in drievoud, aangevuld met productie. Een rapport bestaat uit de aanleiding voor het onderzoek, uit een recapitulatie en uit de waarnemingen van de onderzoekers die het onderzoek hebben verricht. De waarnemingen van de onderzoekers hebben de status van objectieve getuigenverklaring voor de Rechtbank. Dit omdat wij zijn erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en zijn goedgekeurd door de Politie. De productie van een rapportage omvat foto- of videobewijs en bestaat uit verklaringen van derden/getuigen of uit de verklaring van de schender van het (non-)concurrentiebeding.  

Extra begeleiding na het concurrentiebeding onderzoek is mogelijk 

Indien gewenst of noodzakelijk, begeleiden wij u in de rechtsgang, maar meestal hoeft het niet zo ver te komen. Nadat de onderzoekers uit het concurrentiebeding onderzoek voldoende bewijskracht hebben verzameld, wordt veelal overgegaan tot een confronterend gesprek met de werknemer door twee expert onderzoekers. De insteek van het gesprek is dat de onderzochte zijn visie op zijn eigen handelen en op het bewijs kan geven. Tevens is de bedoeling van het gesprek een rechtsgang te voorkomen. Dat scheelt een hoop extra kosten, tijd en irritatie. In gevallen dat u een dergelijke route niet wenst, kunt u uiteraard onze rapportage in het bezit van een advocaat brengen, waarna u een rechtszaak kunt starten. Ook dan zijn de vooruitzichten gunstig, want veruit de meeste rapporten van Dörr Bedrijfsrecherche worden door de Rechtbank positief beoordeeld.

De meerwaarde van concurrentiebeding onderzoek door Dörr Bedrijfsrecherche

Achtergrond, ervaring & kennis van de onderzoekers

De onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche zijn veelal afkomstig van Politie of Douane. De onderzoekers beschikken over de vereiste diploma's en een geldig legitimatiebewijs. De onderzoekers hebben daarnaast een sterke integriteit-screening doorstaan. Onze expert onderzoekers zijn geëquipeerd met opleiding en achtergrond in diepgaande observatie- en ondervragingstechnieken en zij breiden hun vakkennis uit door het volgen van (specialistische) opleidingen en het onderhouden van contacten met vakgerichte instanties en kenniscentra. Dit gegeven vormt tevens onze onderscheidende kwaliteitsgarantie.

De werkwijze en kernwaarden van Dörr Bedrijfsrecherche

Dörr Bedrijfsrecherche streeft in haar afzonderlijke onderzoeken naar een zo breed mogelijke inzet. Dit om redenen van tactische en professionele aard. Om die reden werkt Dörr Bedrijfsrecherche nauw samen met expert onderzoekers, privé detectives, bedrijfsrechercheurs en recherchebureaus uit de diverse (forensische) onderzoeksgebieden, nationaal en internationaal. Discretie en geheimhouding vormen de kernwaarden voor de onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche. Wij zijn tevens aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB). 

Waar verrichten wij concurrentiebeding onderzoek?

Concurrentiebeding onderzoek vindt plaats in heel Nederland

Concurrentiebeding onderzoek door Dörr Bedrijfsrecherche vindt plaats door heel Nederland. Van Amsterdam tot Rotterdam, van Den Haag tot Utrecht. Wel zijn er regio's waar concurrrentiebeding onderzoek vaker voorkomt, simpelweg doordat daar meer economische activiteit plaatsvindt. We hebben het dan over onderzoek in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Breda, Arnhem, Eindhoven, Maastricht, Venlo, Lelystad, Almere, Delft, Schiedam, Vlaardingen, Leiden, Dordrecht, Gouda, Amersfoort, Deventer en Apeldoorn.

Vermoedens van schendingen van het (non)-concurrentiebeding? 

Heeft u vermoedens van schendingen van het (non-) concurrentiebeding of relatiebeding door één van uw (ex-)werknemers of (ex-)compagnon en overweegt u over te gaan tot een concurrentiebeding onderzoek? Heeft u de signalen herkend, maar komt u met eigen onderzoek niet verder? Of heeft u van andere werknemers, klanten of leveranciers gehoord dat hij zijn (non-) concurrentiebeding of relatiebeding schendt? Neem dan geheel vrijblijvend en kosteloos contact met ons op. Met ervaring sinds 2001 op het gebied van onderzoek naar schendingen van een concurrentiebeding, kunnen wij u met gericht advies te woord staan.

Contact opnemen

Neem contact met ons op.

085 - 800 9090

Liever gebeld worden?

Meer informatie

Over Dörr BedrijfsrechercheAdvies & Offerte

Vrijblijvend advies?

Natuurlijk staat het u ook vrij om het hieronder geïmplementeerde contactformulier in te vullen. In beide gevallen zal Dörr Bedrijfsrecherche u met spoed schriftelijk en/of telefonisch een Advies & Offerte aanbieden.
* Verplichte velden
Copyright Dörr Bedrijfsrecherche 2018 - 2021   |  AVG Privacyverklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Klachtenregeling