Bel: 085 - 800 9090

Hij is zo lui dat hij alleen tijdens aardbevingen beweegt

Ernstig werkverzuim 

Wanneer is sprake van ernstig werkverzuim of plichtsverzuim?

Ernstig werkverzuim: uw medewerker doet niet wat van hem kan worden verlangd

Ernstig werkverzuim of ernstig plichtsverzuim is aan de orde wanneer een medewerker die bijvoorbeeld commerciële activiteiten voor u zou moeten ontplooien, in ernstige mate in gebreke blijft. De resultaten blijven sterk achter bij de verwachte omzet en een zakelijke relatie verklaart uw werknemer al tijden niet te hebben gezien. En dat terwijl uw medewerker in zijn dag- of weekrapportage aangeeft dat hij die klant wel degelijk heeft bezocht. Een werknemer die doelbewust feiten en omstandigheden omtrent zijn werkzaamheden dusdanig ernstig verdraait, bezorgt u omzetschade. Professioneel onderzoek is dan de oplossing.  

Wat wij in de dagelijkse praktijk waarnemen in relatie tot ernstig werkverzuim

In de dagelijkse praktijk komen we vaak tegen dat werknemers op een parkeerplaats uren stilstaan en/of slapen, of dat werknemers tijdens werktijden een café binnenwandelen, terwijl ze volgens hun eigen dagrapportage uw klanten zouden moeten bezoeken. U denkt dat uw werknemer omzet voor u genereert, maar feitelijk betaalt u slechts zijn salaris, zijn pensioen en een lease auto.

Advies & Offerte

Wat houdt ernstig werkverkverzuim onderzoek exact in?

Een onderzoek bestaat uit het observeren en achtervolgen van de medewerker

Ernstig werkverzuim onderzoek bestaat in ieder geval uit het observeren en achtervolgen van de medewerker die in gebreke blijft. Wij volgen de medewerker over een periode van zes dagen en stellen in die periode zijn fysieke bewegingen vast. Als hij strijdige activiteiten ontplooit, of juist activiteiten nalaat, maken wij daar videobewijs van. De bevindingen worden vervolgens opgetekend in een gedetailleerd rapport. Als sprake is van een 'patroon van ernstig werkverzuim', kunt u tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst overgaan. Onze rapporten hebben voor de Rechtbank namelijk de status van 'objectieve getuigenverklaring', want we zijn erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Confrontatie met het bewijs na het onderzoek om een rechtszaak te voorkomen

Steeds vaker wordt in overleg met de opdrachtgever ervoor gekozen om de onderzochte werknemer door twee onderzoekers te confronteren. Vaak is sprake van zoveel bewijs, dat het dan niet tot een rechtszaak hoeft te komen. Een confronterend gesprek is niet alleen zorgvuldig, aangezien de werknemer dan op basis van 'hoor en wederhoor' zijn visie op zijn eigen handelen kan geven, maar we verkrijgen bovenndien een door 'de verzuimende werknemer' ondertekende, vaak bekennende verklaring. Er kunnen dan direct arbeidsrechtelijke maatregelen worden getroffen, zoals ontbinding van de arbeidsovereenkomst en in gevallen, terugbetaling van de onderzoekskosten. Een rechtszaak wordt op deze wijze voorkomen, hetgeen veel extra kosten en irritatie bespaart.

Hoe vang ik een onderzoek naar ernstig werkverzuim aan?

U kunt een onderzoek naar ernstig werkverzuim aanvangen:

 • na een eerste kennismaking per telefoon of e-mail maken we aan de hand van uw informatie een offerte op;
 • u keurt de offerte goed, waarna wederzijds informatie wordt uitgewisseld, persoonlijk of telefonisch;
 • de opdracht wordt bevestigd, waarna het werkverzuim onderzoek direct zal aanvangen.

Hoe verloopt een onderzoek naar ernstig werkverzuim?

Een onderzoek naar ernstig werkverzuim verloopt als volgt:

 • u wordt door een expert-onderzoeker op de hoogte gehouden van de vorderingen;
 • na afloop van het onderzoek vindt (optioneel) een confrontatie-interview met de onderzochte plaats;
 • u kunt vervolgens arbeidsrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen nemen;
 • er wordt een rapport met bewijsproductie opgemaakt en in uw bezit gebracht.

Hoe onderzoeken wij ernstig werkverzuim?

Als wij vermoedens van ernstig werkverzuim onderzoeken, zullen wij proberen met observaties en achtervolgingen een 'patroon van ernstig verzuim' vast te stellen. Als na een ernstig werkverzuim onderzoek sprake is van vier constateringen van strijdig handelen over een periode van in ieder geval zes afzonderlijke dagen, is sprake van dat patroon. Denk aan tijdens werktijden sporten, hobby's of andere sociale activiteiten ontplooien, zoals uitgaan of op vakantie gaan. Deze bezigheden kunnen strijdig zijn met hetgeen van uw werknemer mag worden verwacht.

Een voorbeeld van ernstig werkverzuim uit de praktijk:

Stelt u zich een werknemer voor die op een vitale positie in uw onderneming functioneert. Hij heeft de verantwoordelijkheid voor een hele regio en kent de relaties al jaren. U, de directeur/eigenaar, kent deze klanten niet persoonlijk. Dat heeft u nu juist aan de betrokken medewerker overgelaten. Nu blijkt dat de een na de andere klant klachten heeft over de werknemer. Hij komt niet op afspraken en de service blijft bij herhaling uit. Enkelen staken zelfs de samenwerking met u, omdat ze niet goed door uw medewerker worden bediend. Imagoschade en omzetschade zijn dan het gevolg. Maar dan bent u er nog niet, u kunt de werknemer niet zomaar ontslaan. U moet bewijzen dat de werknemer zich onthoudt van zijn werkplicht. U schakelt Dörr Bedrijfsrecherche in voor ernstig werkverzuim onderzoek en u laat de medewerker volgen.

Ernstig werkverzuim onderzoek omvat echter veel meer en hoeft niet altijd zo expliciet van aard te zijn. Er moet sprake zijn van een 'patroon van strijdig handelen, dan wel nalaten'. Denk daarbij aan herhaling van de volgende handelingen:

 • slapen in de auto tijdens werktijden;
 • te laat met werkzaamheden beginnen en/of te vroeg eindigen met werkzaamheden;
 • minder klanten bezoeken dan aangegeven in het dag- of weekrapport of zelfs geen enkele klant bezoeken;
 • thuis blijven en niets doen of thuis blijven en slechts bellen met een klant;
 • een café bezoeken, een casino bezoeken, of golfen tijdens werktijden;
 • ontplooien van andere (sociale) activiteiten die niets met de reguliere werkzaamheden te maken hebben.

Hoe lang duurt een onderzoek naar ernstig werkverzuim?

Onderzoek naar ernstig werkverzuim vindt veelal plaats over een periode van zes dagen

Als sprake is van vermoedens van ernstig werkverzuim, kunnen wij in een standaard werkverzuim onderzoek van in beginsel zes dagen het strijdig handelen of nalaten vaststellen, aangevuld met foto- of videobewijs. Met gedegen onderzoek en daaraan gelieerd bewijs, wordt het ernstig werkverzuim aangetoond. Als in die onderzoeksperiode, op afzonderlijke dagen, in ieder geval vier maal sprake is van werkverzuim, dan spreek je van het niet nakomen van de arbeidsverplichting en dan is sprake van een patroon. Lopende het onderzoek wordt u door een aan u toegewezen persoonlijke contact-rechercheur dagelijks op de hoogte gehouden van de vorderingen van het onderzoek naar ernstig werkverzuim.

Wat gebeurt er als het ernstig werkverzuim is vastgesteld?

Na vaststelling van het werkverzuim kan niet alleen de arbeidsovereenkomst ontbonden worden, maar de kosten voor het onderzoek kunnen bovendien op de werknemer worden verhaald. Van werkverzuim onderzoek gaat bovendien een preventieve werking uit. Dat is belangrijk voor de arbeidsmoraal. Het uitgangspunt van werkverzuim onderzoek is dus: zes dagen onderzoek en op afzonderlijke dagen minimaal vier constateringen van het nalaten van de arbeidsverplichting.  Vervolgens zal Dörr Bedrijfsrecherche een rapport overleggen, aangevuld met foto- en videobewijs dat als juridisch breekijzer fungeert. Dörr Bedrijfsrecherche is namelijk erkend door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en goedgekeurd door de Politie. Dat betekent dat ons rapport voor de Rechtbank de status van objectieve getuigenverklaring heeft.

Extra begeleiding na het werkverzuim onderzoek is mogelijk 

Indien gewenst of noodzakelijk, begeleiden wij u desgewenst in de rechtsgang, maar meestal hoeft het niet zo ver te komen. Nadat de onderzoekers uit het werkverzuim onderzoek voldoende bewijskracht hebben verzameld, wordt veelal overgegaan tot een confronterend gesprek met de werknemer door twee expert onderzoekers. De insteek van het gesprek is dat de onderzochte zijn visie op zijn eigen handelen en op het bewijs kan geven. In gevallen dat u een dergelijke route niet wenst, kunt u uiteraard onze rapportage in het bezit van een advocaat brengen, waarna u een rechtszaak kunt starten. Ook dan zijn de vooruitzichten gunstig, want veruit de meeste rapporten van Dörr Bedrijfsrecherche worden door de Rechtbank positief beoordeeld.

Wanneer start ik een onderzoek naar ernstig werkverzuim?

Een onderzoek wordt gestart als u vermoedens heeft of na informatie van derden

Onderzoek naar ernstig werkverzuim is in ieder geval wenselijk als uw medewerker, tijdens werktijden, strijdig lijkt te handelen met het verwachtingsbeeld, bijvoobeeld ten aanzien van de omzet. Is uw werknemer op een parkeerplaats, in een casino of in een café gezien? Zou hij voor u op pad moeten gaan, maar heeft u informatie dat hij het huis van een familielid verbouwt? Dan is het een goed idee om u eens vrijblijvend en kosteloos door ons te laten adviseren. 

Wat kost het onderzoeken van ernstig werkverzuim?

Werkverzuim onderzoek: Dörr Bedrijfsrecherche hanteert vaste en ongewijzigde tarieven sinds 2001

Dörr Bedrijfsrecherche hanteert sinds 2001 ongewijzigd dezelfde tarieven voor de diverse onderzoeken. Wij offreren, afhankelijk van de voorinformatie, een uurtarief per onderzoeker of een algeheel projecthonorarium. De keuze wordt samen met u in een eerste kennismaking gemaakt. Een projecthonorarium is in beginsel voordeliger, aangezien de kosten vooraf worden vastgelegd. De kosten voor het onderzoeken van ernstig werkverzuim zijn in gevallen op de verzuimende werknemer te verhalen of direct en onverwijld te verrekenen.

Alle denkbare onderzoekkosten zijn inclusief, behalve de BTW

Onderzoekkosten, behoudens de BTW, zijn altijd inclusief. Dörr Bedrijfsrecherche hanteert bijvoorbeeld geen reisuren van en naar de observatielocatie. Dat zou ook niet redelijk zijn. Een opdrachtgever in Freisland zou dan meer moeten betalen voor een ziekteverzuim onderzoek dan een opdrachtgever in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht of Eindhoven, de steden waar Dörr Bedrijfsrecherche kantoor houdt. Wij vinden dat onwenselijk en dus betaalt iedere opdrachtgever, waar ook in Nederland, hetzelfde honorarium voor het onderzoeken van ernstig werkverzuim. Wij rekenen bovendien geen kilometerkosten, geen kosten voor een rapportage of kosten voor de vervaardiging/ontwikkeling van foto- en of videomateriaal. Daarmee onderscheiden we ons niet alleen in kwaliteit, maar ook in redelijkheid. 

Advies & Offerte

De meerwaarde van Dörr Bedrijfsrecherche

Achtergrond, ervaring & kennis van de onderzoekers

De onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche zijn veelal afkomstig van Politie of Douane. De onderzoekers beschikken over de vereiste diploma's, alsmede over een geldig legitimatiebewijs. Onze expert onderzoekers hebben daarnaast een sterke integriteit-screening doorstaan. Deze expert onderzoekers zijn geëquipeerd met opleiding en achtergrond in diepgaande observatie- en ondervragingstechnieken en zij breiden hun vakkennis uit door het volgen van (specialistische) opleidingen en het onderhouden van contacten met vakgerichte instanties en kenniscentra. Dit vormt tevens onze onderscheidende kwaliteitsgarantie.

De werkwijze en de kernwaarden van Dörr Bedrijfsrecherche

Dörr Bedrijfsrecherche streeft in haar onderzoeken naar een zo breed mogelijke inzet. Dit om redenen van tactische en professionele aard. Om die reden werkt Dörr Bedrijfsrecherche nauw samen met expert onderzoekers, privé detectives, bedrijfsrechercheurs en recherchebureaus uit de diverse (forensische) onderzoeksgebieden, nationaal en internationaal. Discretie en geheimhouding vormen de kernwaarden voor de onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche. Dörr Bedrijfsrecherche is tevens aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB). 

Waar onderzoeken wij ernstig werkverzuim?

Onderzoek naar ernstig werkverzuim in heel Nederland

Werkverzuim onderzoek door Dörr Bedrijfsrecherche vindt plaats door heel Nederland. Van Rotterdam tot Eindhoven, van Amsterdam tot Utrecht. Wel zijn er regio's waar dergelijke onderzoeken naar werkverzuim vaker voorkomt, simpelweg doordat daar meer economische activiteit plaatsvindt. We hebben het dan over werkverzuim onderzoek in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Breda, Arnhem, Eindhoven, Maastricht, Venlo, Lelystad, Almere, Delft, Schiedam, Vlaardingen, Leiden, Dordrecht, Gouda, Amersfoort, Deventer, Apeldoorn, op Luchthaven Schiphol en in het Westland.

Vermoedens van ernstig werkverzuim of plichtsverzuim? 

Heeft u vermoedens van ernstig werkverzuim door één van uw werknemers en overweegt u over te gaan tot het onderzoeken van ernstig werkverzuim? Heeft u informatie dat uw werknemer tijdens werktijden is gezien in een café, casino of warenhuis, maar komt u met eigen onderzoek niet verder? Neem dan vrijblijvend en geheel kosteloos contact met ons op en laat u adviseren. 

Contact opnemen

Neem contact met ons op.

085 - 800 9090

Liever gebeld worden?

Bedrijfsrecherche

BedrijfsrechercheZiekteverzuim onderzoekConcurrentiebeding onderzoekInterne diefstal op de werkvloerBedrijfsfraudeErnstig werkverzuimOnderzoek met verborgen camera’sWoonfraude onderzoekVerzekeringsfraude onderzoek

Vrijblijvend advies?

Natuurlijk staat het u ook vrij om het hieronder geïmplementeerde contactformulier in te vullen. In beide gevallen zal Dörr Bedrijfsrecherche u met spoed schriftelijk en/of telefonisch een Advies & Offerte aanbieden.
* Verplichte velden
Copyright Dörr Bedrijfsrecherche 2018 - 2021   |  AVG Privacyverklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Klachtenregeling