Bel: 085 - 800 9090

Ziekteverzuim onderzoek leidt meestal tot ontslag

Ziekteverzuim onderzoek

Wat houdt ziekteverzuim onderzoek precies in?

Ziekteverzuim onderzoek bestaat uit het observeren en achtervolgen van 'de zieke medewerker'

Onderzoek naar frauduleus ziekteverzuim door een medewerker of werknemer bestaat uit het observeren en achtervolgen van uw 'zieke medewerker'. Wij volgen de 'zieke medewerker' met twee onderzoekers over een periode van vier tot zes dagen en stellen zijn fysieke bewegingen vast. Als hij strijdige activiteiten ontplooit, maken wij daar foto- en/of videobewijs van. De waarnemingen van de onderzoekers en het ondersteunend bewijs worden vervolgens in een gedetailleerd rapport verwerkt. Onze bedrijfsrechercheurs zijn op zoek naar vier strijdige handelingen op vier afzonderlijke dagen. 

De bedrijfsrechercheurs proberen dus 'een patroon frauduleus ziekteverzuim' vast te stellen en die strijdige handelingen bewijskrachtig vast te leggen. Aangezien niet iedereen iedere dag strijdige activiteiten met het door hem opgegegeven ziektbeeld ontplooit, houden de bedrijfsrechercheurs altijd rekening met een mogelijke uitloop van het ziekteverzuim onderzoek naar zes dagen. Als iemand een dag binnen blijft namelijk, moeten de onderzoekers die dag bewijstechnisch 'inhalen'. Als vervolgens na vier constateringen het patroon van frauduleus ziekteverzuim (alsnog) is vastgesteld, kunt u tot ontslag van de werknemer overgaan.

Aanbevolen: de werknemer met het bewijs confronteren om een rechtszaak en extra kosten te voorkomen

In de meeste gevallen verdient het aanbeveling de onderzochte werknemer voor het voorgenomen ontslag met het bewijs te confronteren. Dat getuigt van goed werkgeverschap. Een confronterend gesprek is zorgvuldig, aangezien de werknemer op basis van 'hoor en wederhoor' zijn visie op zijn eigen handelen kan geven. Op het gelijke moment beschikken we over een door 'de zieke werknemer' ondertekende, vaak bekennende verklaring. Dat kan worden gezien als extra bewijs. De expert-onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche doen dit vakkundig en doeltreffend. Er kunnen dan direct maatregelen worden genomen, zoals terugbetaling van de onderzoekskosten. Als een medewerker akkoord gaat met een terugbetalingsregeling duidt dat op een zekere schuldbewustheid. Ook dat vormt extra bewijs. Een rechtszaak wordt op deze wijze voorkomen, wat extra kosten en een hoop irritatie bespaart.

Advies & Offerte

Wanneer start ik een ziekteverzuim onderzoek naar mijn medewerker of werknemer?

Een ziekteverzuim onderzoek wordt aangevangen bij eigen vermoedens of na informatie van derden

Ziekteverzuim onderzoek naar een medewerker start u bij eigen vermoedens of na informatie van derden. Heeft een medewerker zich ziekgemeld met een rughernia, maar heeft u van zijn directe collega's vernomen dat de 'zieke werknemer' een huis verbouwt, voor zichzelf is gestart of drie keer in de week voetbalt? Of heeft juist die ene medewerker zich weer eens met vage klachten ziekgemeld en wilt u, na jaren van irritatie en extra kosten, eindelijk eens weten welke activiteiten hij tijdens zijn afwezigheid door ziekteverzuim ontplooit? Dan is het een goed idee om u eens vrijblijvend en kosteloos door ons te laten adviseren. 

Hoe vang ik een ziekteverzuim onderzoek aan?

U kunt een onderzoek naar frauduleus ziekteverzuim aanvangen:

 • na een eerste kennismaking per telefoon of e-mail, maken we aan de hand van uw informatie een offerte op;
 • u keurt de offerte goed, waarna wederzijds informatie wordt uitgewisseld, persoonlijk of telefonisch;
 • de opdracht wordt bevestigd, waarna het ziekteverzuim onderzoek in overleg zal aanvangen.

Wat is de werkwijze tijdens en na een onderzoek?

Een ziekteverzuim onderzoek verloopt op de volgende wijze:

 • u wordt door een expert-onderzoeker op de hoogte gehouden van de vorderingen;
 • na afloop van het onderzoek vindt (optioneel) een confrontatie-interview met de onderzochte plaats;
 • u kunt vervolgens arbeidsrechtelijke maatregelen nemen;
 • er wordt door de onderzoekers een rapport met bewijsproductie opgemaakt en in uw bezit gebracht.

Wanneer is eigenlijk sprake van frauduleus ziekteverzuim?

Een duidelijk voorbeeld van frauduleus ziekteverzuim:

Stelt u zich een man voor met een zogenaamde whiplash die met de auto naar de ARBO-dienst rijdt, zijn auto uit het zicht parkeert, uit de kofferbak een nekbrace pakt en deze omdoet. Vervolgens loopt hij als een zombie naar de controlerend arts. Als hij na het controlebezoek bij de auto terugkeert, trekt hij de nekbrace met een ferme ruk af, rijdt hij met gemak weg en staat hij een kwartier later op een steiger zware bouwwerkzaamheden te verrichten.

Frauduleus ziekteverzuim: als de werknemer bewust feiten en omstandigheden verdraait

Er is, zoals in het hierboven geschetste voorbeeld, sprake van onrechtmatig ziekteverzuim of frauduleus ziekteverzuim als een werknemer doelbewust feiten en omstandigheden omtrent zijn ziektebeeld verdraait, op grond waarvan u directe en indirecte schade lijdt. U moet de werknemer bij ziekte doorbetalen en soms voor vervanging zorgen. Dat zijn extra kosten waar u niet op zit te wachten. Als wij de ziekgemelde werknemer onderzoeken, stellen wij een 'patroon van frauduleus ziekteverzuim' vast. Als na ons onderzoek sprake is van vier constateringen van strijdig handelen over een periode van in ieder geval zes afzonderlijke dagen, kun je spreken van frauduleus ziekteverzuim.

Welke handelingen moet de 'zieke werknemer' verrichten om te spreken van frauduleus ziekteverzuim?

Er moet sprake zijn van een 'patroon van strijdig handelen' met het door 'de zieke werknemer' opgegeven ziektebeeld. Denk daarbij aan fysieke handelingen die niet stroken met het opgegeven ziektebeeld, zoals duwen, tillen, dragen, heffen, liften en/of bukken. Fysieke sporten, zoals rugby, voetbal en golf zijn bij uitstek goede voorbeelden. Hobby's of andere sociale activiteiten, zoals uitgaan, op vakantie gaan, maar ook autorijden of fietsen kunnen strijdig zijn met het door de werknemer opgeveven ziektebeeld. Dit is met name het geval als een werknemer zich ziek heeft gemeld met fysieke klachten, zoals rugklachten, nekklachten, knieletsel of letsel aan schouder, arm of handen.  

Een zieke werknemer met rugklachten?

Ziekteverzuim onderzoek

Wat kost een ziekteverzuim onderzoek?

Ziekteverzuim onderzoek: wij hanteren sinds 2001 vaste tarieven

Dörr Bedrijfsrecherche hanteert sinds 2001 ongewijzigde tarieven voor ziekteverzuim onderzoek. Wij offreren, afhankelijk van de voorinformatie, een uurtarief per onderzoeker of een algeheel projecthonorarium. De keuze wordt samen met u in een eerste kennismaking gemaakt. Een projecthonorarium is in beginsel voordeliger, aangezien de kosten vooraf worden vastgelegd. Er dient dan wel sprake te zijn van harde voorinformatie, bijvoorbeeld als u weet dat uw medewerker tijdens zijn afwezigheid door ziekteverzuim door een rughernia, zijn eigen huis bouwt. In zo'n geval weten we dat het onderzoek in zes dagen zeker rond is. De kosten voor een door ons uitgevoerd onderzoek zijn in zo'n geval, na confrontatie van de werknemer met het bewijs, op hem te verhalen.

Alle denkbare onderzoekskosten zijn inclusief, behalve de omzetbelasting

Onderzoekskosten, behoudens de omzetbelasting, zijn altijd inclusief. Dörr Bedrijfsrecherche hanteert bijvoorbeeld geen reisuren van en naar de observatielocatie. Dat zou ook niet redelijk zijn. Een opdrachtgever in Groningen zou dan meer moeten betalen voor een ziekteverzuim onderzoek dan een opdrachtgever in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht of Eindhoven, de steden waar Dörr Bedrijfsrecherche kantoor houdt. Wij vinden dat niet wenselijk en dus betaalt iedere opdrachtgever, waar ook in Nederland, hetzelfde honorarium voor ziekteverzuim onderzoek. Wij rekenen dus ook geen kilometerkosten of kosten voor de vervaardiging/ontwikkeling van foto- en of videomateriaal. Een rapport dat voor de Rechtbank geldt als objectieve getuigenverklaring is ook inclusief. Daarmee onderscheiden we ons niet alleen in kwaliteit, maar ook in redelijkheid.

Advies & Offerte

Wat is allemaal inclusief in het ziekteverzuim onderzoek van Dörr Bedrijfsrecherche?

Een ziekteverzuim onderzoek van Dörr Bedrijfsrecherche is altijd inclusief:

 • het observeren en achtervolgen van de frauderende medewerker, veelal over een periode van zes dagen;
 • de reisuren van en naar een aanvangslocatie, waar ook in Nederland, alsmede inclusief kilometerkosten;
 • de kosten voor de vervaardiging/ontwikkeling en implementatie in het rapport van foto- en of videobewijs;
 • het optioneel confronteren van de frauderende werknemer met het lopende het onderzoek verzamelde bewijs;
 • een eindrapportage met foto- en of videobewijs dat als 'objectieve getuigenverklaring' geldt voor de Rechtbank.

Hoe lang duurt een ziekteverzuim onderzoek?

Ziekteverzuim onderzoek vindt veelal plaats over een periode van zes dagen

Heeft u de werknemer gebeld en neemt hij zijn telefoon niet op of hoort u 'klusgeluiden', zoals zagen of boren op de achtergrond? Is de zieke werknemer gezien bij de verbouwing van een woning of werkt hij voor zichzelf? Als sprake is van vermoedens van frauduleus ziekteverzuim, kunnen wij in een standaard ziekteverzuim onderzoek van in beginsel zes dagen het frauduleuze ziekteverzuim vaststellen, aangevuld met foto- of videobewijs. Als op afzonderlijke dagen, in ieder geval vier maal sprake is van strijdig handelen, dan spreek je van frauduleus ziekteverzuim. Vemoedens? Neem dan eens contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. We staan u graag te woord.

Wat gebeurt er als frauduleus ziekteverzuim is vastgesteld?

Na vaststelling van het frauduleus ziekteverzuim kan niet alleen de arbeidsovereenkomst ontbonden worden, maar de kosten voor het onderzoek kunnen bovendien op de ten onrechte ziekgemelde werknemer worden verhaald. Van ziekteverzuim onderzoek gaat bovendien een preventieve werking uit. Dat is belangrijk voor de algehele arbeidsmoraal op de werkvloer. Het uitgangspunt om te kunnen spreken van frauduleus ziekteverzuim is dus: zes dagen onderzoek met op afzonderlijke dagen minimaal vier constateringen van strijdig handelen. Ervaring heeft geleerd dat ziekteverzuim onderzoek in de meeste gevallen als juridisch breekijzer kan worden getypeerd, met ontslag van de werknemer tot gevolg.

Een voorbeeld van een ziekteverzuim onderzoek

Een met gevoelens van overspannenheid ziekgemelde werknemer, zo bleek uit ziekteverzuim onderzoek over een periode van zes dagen, was tijdens zijn afwezigheid door ziekteverzuim bezig met de voorbereidingen voor zijn eigen onderneming. Door de concurrerende handelingen die hij ontplooide, vast te stellen en met foto- en videobewijs te completeren, werd de 'zieke werknemer' met het bewijs geconfronteerd en na een bekennende verklaring ontslagen. Tevens werd een aanvullend beding door hem ondertekend waarin de werknemer aangaf zich in de toekomst van elke vorm van concurrerende activiteiten te onthouden.

Lees verder

Bijkomende voordelen van succesvol onderzoek

Ziekteverzuim onderzoek voorkomt een verlaagde arbeidsmoraal en bespaart kosten

Ziekteverzuim onderzoek is niet allleen de oplossing om verdere financiële schade, irritatie en een verlaagde arbeidsmoraal op de werkvloer te voorkomen. Een geslaagd onderzoek zal bovendien tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst leiden. Daarmee laat u niet alleen uw tanden aan de frauderende werknemer zien, maar toont u aan de welwillende medewerkers dat u hen steunt. Dat draagt bij aan de juiste arbeidsmoraal onder de welwillenden en dat zorgt weer voor een verhoogde productiviteit. In alle gevallen toont het goed en zorgvuldig werkgeverschap. Bovendien bespaart u ook de aanzienlijke kosten die frauduleus ziekteverzuim met zich meebrengt. Jurisprudentie leert bovendien dat de kosten van een door ons verricht onderzoek, op de werknemer te verhalen zijn.

Wat gebeurt er na het onderzoek?

U ontvangt van ons een rapport, aangevuld met bewijsmateriaal dat toelaatbaar is in de Rechtbank 

Na een onderzoek ontvangt u van ons een rapportage in drievoud, aangevuld met productie. Een rapport bestaat uit de aanleiding voor het onderzoek, uit een recapitulatie en uit de waarnemingen van de onderzoekers die onderzoek hebben verricht. De waarnemingen van de onderzoekers hebben de status van objectieve getuigenverklaring voor de Rechtbank. Dit omdat wij zijn erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en zijn goedgekeurd door de Politie. De productie van een rapportage omvat foto- of videobewijs en bestaat uit verklaringen van derden/getuigen of uit de verklaring van de onderzochte. 

Extra juridische begeleiding na een ziekteverzuim onderzoek is mogelijk, maar vaak niet nodig 

Indien gewenst of noodzakelijk, begeleiden wij u in de rechtsgang, maar meestal hoeft het niet zo ver te komen. Nadat de onderzoekers uit het ziekteverzuim onderzoek voldoende bewijskracht hebben verzameld, wordt veelal overgegaan tot een confronterend gesprek met de werknemer door twee expert onderzoekers. De insteek van het gesprek is dat de onderzochte zijn visie op zijn eigen handelen en op het bewijs kan geven. Tevens is de bedoeling van het gesprek een rechtsgang te voorkomen. Dat scheelt een hoop extra kosten, tijd en irritatie. In gevallen dat u een dergelijke route niet wenst, kunt u uiteraard onze rapportage in het bezit van een advocaat brengen, waarna u een rechtszaak kunt starten. Ook dan zijn de vooruitzichten gunstig, want veruit de meeste rapporten van Dörr Bedrijfsrecherche worden door de Rechtbank positief beoordeeld.

De meerwaarde van Dörr Bedrijfsrecherche

Achtergrond, ervaring & kennis van de onderzoekers

De onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche zijn veelal afkomstig van Politie of Douane. De onderzoekers beschikken over de vereiste diploma's en over een geldig legitimatiebewijs. De onderzoekers hebben daarnaast een grondige integriteit-screening doorstaan. Deze expert onderzoekers zijn geëquipeerd met opleiding en achtergrond in diepgaande observatie- en ondervragingstechnieken en zij breiden hun vakkennis uit door het volgen van (specialistische) opleidingen en het onderhouden van contacten met vakgerichte instanties en kenniscentra. Dit gegeven vormt tevens onze onderscheidende kwaliteitsgarantie.

De werkwijze en kernwaarden van Dörr Bedrijfsrecherche

Dörr Bedrijfsrecherche streeft in haar afzonderlijke onderzoeken naar een zo breed mogelijke inzet. Dit om redenen van tactische en professionele aard. Om die reden werkt Dörr Bedrijfsrecherche nauw samen met expert onderzoekers, privé detectives, bedrijfsrechercheurs en recherchebureaus uit de diverse (forensische) onderzoeksgebieden, nationaal en internationaal. Discretie en geheimhouding vormen de kernwaarden van de onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche. Dörr Bedrijfsrecherche is tevens aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB). 

Waar verrichten wij ziekteverzuim onderzoek?

Ziekteverzuim onderzoek vindt plaats in heel Nederland

Ziekteverzuim onderzoek door Dörr Bedrijfsrecherche vindt plaats door heel Nederland. Van Groningen tot Limburg, van Zeeland tot Friesland. Wel zijn er regio's waar ziekteverzuim onderzoek vaker voorkomt, simpelweg omdat daar meer economische activiteit plaatsvindt. We hebben het dan over ziekteverzuim onderzoek in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Breda, Arnhem, Eindhoven, Maastricht, Venlo, Lelystad, Almere, Delft, Schiedam, Vlaardingen, Leiden, Dordrecht, Gouda, Amersfoort, Deventer, Apeldoorn, op Luchthaven Schiphol en in het Westland. In het havengebied van Rotterdam, de Botlek en op de Maasvlakte, verrichten wij eveneens ziekteverzuim onderzoek.

Vermoedens van frauduleus ziekteverzuim? 

Heeft u vermoedens van frauduleus ziekteverzuim of onrechtmatig ziekteverzuim door één van uw werknemers en overweegt u over te gaan tot ziekteverzuim onderzoek? Heeft u een kwestie van mogelijk frauduleus ziekteverzuim herkend, maar komt u met eigen onderzoek niet verder? Neem dan eens geheel vrijbijvend contact met ons op. 

Contact opnemen

Neem contact met ons op.

085 - 800 9090

Liever gebeld worden?

Bedrijfsrecherche

BedrijfsrechercheZiekteverzuim onderzoekConcurrentiebeding onderzoekInterne diefstal op de werkvloerBedrijfsfraudeErnstig werkverzuimOnderzoek met verborgen camera’sWoonfraude onderzoekVerzekeringsfraude onderzoek

Vrijblijvend advies?

Natuurlijk staat het u ook vrij om het hieronder geïmplementeerde contactformulier in te vullen. In beide gevallen zal Dörr Bedrijfsrecherche u met spoed schriftelijk en/of telefonisch een Advies & Offerte aanbieden.
* Verplichte velden
Copyright Dörr Bedrijfsrecherche 2018 - 2021   |  AVG Privacyverklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Klachtenregeling