Bel: 085 - 800 9090

Uitstel van onderzoek is de dief van uw eigen kostbare tijd

Onderzoek met verborgen camera’s

Onderzoek met verborgen camera's: wanneer?

Onderzoek met verborgen camera's is wenselijk bij diefstal op de werkvloer of bij verduistering

Onderzoek met verborgen camera's vindt plaats als sprake is van diefstal op de werkvloer door het eigen personeel, of als sprake is van verduistering in uw onderneming of organisatie. Als wij verborgen camera's plaatsen om aan te tonen wie zich aan diefstal of verduistering schuldig maakt, is dat juridisch zonder meer toegestaan. Dit omdat uw belang om schade en risico's te beperken zwaarder weegt dan het privacybelang van de onderzochte(n). Wel dient een dergelijk verborgen camera onderzoek met allerlei waarborgen en zorgvuldigheden te worden omkleed. 

De regels die u in acht moet nemen alvorens verborgen camera onderzoek te starten

De eisen die in ieder geval in acht moeten worden genomen om te kunnen spreken van proportioneel, professioneel en zorgvuldig onderzoek zijn:

  • onderzoek met verborgen camera's mag niet langer duren dan noodzakelijk, meestal vier weken, soms twee weken;
  • onderzoek met verborgen camera's moet proportioneel zijn in relatie tot de vermoedens van de opdrachtgever;
  • de verborgen camera's mogen niet geplaatst worden in een toilet- of omkleedruimte;
  • de beelden mogen uitsluitend door een onafhankelijk recherchebureau worden uitgekeken, niet door een cliënt zelf;
  • een onderzochte dient door onderzoekers op grond van 'hoor en wederhoor' geconfronteerd te worden;
  • werknemers moeten op de hoogte zijn van het feit dat verborgen camera onderzoek op de werkvloer kan plaatsvinden;
  • het volstaat de genoemde mededeling te verrichten door dit te vermelden in een ter inzage liggend bedrijfsreglement.
Advies & Offerte

Verborgen camera onderzoek: waar?

Verborgen camera onderzoek vindt plaats in magazijn, loods, kluisruimte of op kantoor 

Verborgen camera onderzoek vindt plaats in productieruimten, magazijnen, opslagruimten, in zorginstellingen of op kantoren. Met de inzet van verborgen camera’s op tactische posities, ventileren wij de pleger en confronteren hem met zijn strafbaar handelen. Als het bewijs door middel van heimelijk cameratoezicht wordt geleverd, leidt dit in vrijwel alle gevallen tot ‘ontslag wegens dringende reden’ c.q. ontslag op staande voet. In gevallen kan ook worden gekozen voor een wederzijdse beëindigingsovereenkomst. U kunt Dörr Bedrijfsrecherche altijd voor verborgen camera onderzoek inschakelen.

Na een eerste kennismaking kunnen wij een gesprek met u inplannen, een plan van aanpak aan u voorleggen en budgettaire afspraken maken. Vervolgens kan het onderzoek met aangename spoed worden aangevangen. Van verborgen camera onderzoek is wenselijk als uw eigen medewerker goederen, geld, of intellectueel eigendom steelt of verduistert. Denk onder meer aan het stelen of verduisteren van geld uit een kluis, het stelen of verduisteren van goederen uit de loods of het magazijn, of aan het stelen of verduisteren van intellectueel eigendom, zoals bijvoorbeeld ontwerpen van een architectonisch project.

Verborgen camera onderzoek: hoe lang?

Onderzoek met verborgen camera's duurt twee tot vier weken

Verborgen camera onderzoek duurt, afhankelijk van de kwestie, twee tot vier weken. Eigen onderzoek sinds 2001 heeft uitgewezen dat van de bij Dörr Bedrijfsrecherche aangedragen zaken waarbij verborgen camera’s zijn ingezet, 97% wordt opgelost. Verborgen camera’s slapen namelijk nooit en leggen objectief en doelgericht vast. Na het onderzoek ontvangt u een rapportage, aangevuld met foto- en/of videobewijs. Onze rapporten zijn toelaatbaar in de Rechtbank. Wij zijn namelijk erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en goedgekeurd door de Politie. Bovendien zijn de kosten voor het door ons uitgevoerde onderzoek met verborgen camera's op de stelende werknemer te verhalen.

Waarom zou ik een verborgen camera onderzoek starten?

Een verborgen camera onderzoek start u om verdere schade en onrust te voorkomen

Interne diefstal op de werkvloer c.q. verduistering kan tot hoge omzetschade lijden. Er is namelijk sprake van directe, zakelijke schade. De grootste schade echter, ontstaat door onrust onder het personeel. Niet allleen gaan ze naar elkaar wijzen, maar werknemers voelen zich in de steek gelaten als bij diefstal op de werkvloer niet adequaat wordt gehandeld door de directeur of leiding. Het verdient dan ook aanbeveling om verborgen camera's te plaatsen en de onrust bij het personnel weg te nemen of te voorkomen. Onderschatting van het probleem kan gevolgen hebben voor de continuïteit van een bedrijf. 

Wilt u door uw eigen personeel bestolen worden?

Het onderzoeken van interne diefstal met verborgen camera's is noodzakelijk als u vermoedens heeft van strafbaar handelen of als uw onderneming omzetverlies begint te lijden. Daarnaast is verborgen camera onderzoek bovenal een principiële kwestie Wie wil nu door zijn eigen medewerkers bestolen worden? Zeker niet als de medewerker altijd uw volle vertrouwen had. In alle gevallen helpt onderzoek met verborgen camera's duidelijkheid te verkrijgen, waarna u, met uw blik op de toekomst gericht, zich weer bezig kunt houden met ondernemen.

Waaruit bestaat onderzoek met verborgen camera's?

Onderdelen van een onderzoek met een verborgen camera of verborgen camera's 

De elementen van een onderzoek met een verborgen camera of verborgen camera's bestaan uit:

 het plaatsen van verborgen camera’s, op de locatie of locaties waar de goederen of gelden worden gestolen;
• het veiligstellen en uitkijken van de beelden door de onderzoekers als diefstal of verduistering plaats heeft gevonden;
• het confronteren van de pleger of plegers met het bewijs teneinde een motief en een bekentenis te verkrijgen;
• een rapportage die toelaatbaar is voor de Rechtbank. Wij zijn namelijk erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het interviewen van plegers of getuigen is van belang om verdere gevolgschade te beperken 

Het verhoren of interviewen van getuigen en/of plegers is van belang om informatie in te winnen en om verdere gevolgschade te beperken, om vervolgens een bekentenis te verkrijgen zoadat kan worden overgegaan tot arbeidsrechtelijke en/of strafrechtelijke maatregelen. Na een bekennende verklaring van de medewerker of medewerkers van diefstal of verduistering, kunt u tot ontslag overgaan en de onderzoekskosten en de kosten van de diefstallen van producten of gelden terugvorderen. Primair kunt u zich ook weer bezig gaan houden met ondernemen.

Wat zijn de andere voordelen van verborgen camera onderzoek?

Camera onderzoek bij diefstal of verduistering werkt kostenbeparend en bovendien preventief

Onderzoek naar interne diefstal met verborgen camera's heeft niet alleen een repressieve component, maar ook een krachtige signaalwerking. Werknemers verwachten van de directie daadkrachtig als er vermoedens zijn van diefstal op de werkvloer. Als u de diefstal telkens door de vingers blijft zien zal de arbeidsmoraal en daarmee de productiviteit dalen. Onderzoek naar interne diefstal zal zichzelf zeker terugverdienen. Niet alleen kunt u de onderzoekskosten op de pleger of plegers verhalen, u ontdoet uw organisatie ook van negatieve elementen.

Het traject na een door Dörr Bedrijsfrecherche uitgevoerd onderzoek

Desgewenst kunnen wij na het onderzoek met een verborgen camera of verborgen camera's, ook beveiligingstechnische maatregelen voor u treffen om risico's op interne diefstal in de toekomst uit te sluiten en/of tot een minimum te beperken. We adviseren u graag over de mogelijkheden.

Wat kost een onderzoek met een verborgen camera of camera's?

Onderzoek met verborgen camera of verborgen camera's: vaste tarieven

Dörr Bedrijfsrecherche hanteert voor onderzoek naar interne diefstal sinds 2001 vaste en ongewijzigde tarieven. In overleg met u hanteren we een projecthonorarium dat vooraf wordt bepaald en waarvan niet meer wordt afgeweken. Een projecthonorarium wordt bij verborgen camera onderzoek het vaakst gehanteerd. Onderzoek met verborgen camera's vindt namelijk veelal plaats over een vaste periode van twee tot vier weken. U betaalt voor onderzoek met verborgen camera's een fixed fee. Een verborgen camera onderzoek is altijd inclusief:

• het huren van de camera- en opnameapparatuur voor een vaste periode van twee tot vier weken;
• het plaatsen/monteren van verborgen camera’s en HDD-recorders onder supervisie van een ingenieur;
• het veiligstellen en uitkijken van de beelden door onze tactische onderzoekers;
• het confronteren van de pleger of plegers met het bewijs om een motief te achterhalen en een bekentenis te verkrijgen;
• reisuren, kilometers en materiaalkosten;
• een rapportage dat toelaatbaar is voor de Rechtbank.

Onderzoeken met verborgen camera of camera's: alle kosten inclusief

De plaatsing van de camera- en opnamesets, de huur van de apparatuur, het uitkijken van de opnames, de reisuren, de kosten voor een confrontatie interview met de stelende werknemer(s), alsmede een afrondende rapportage zijn allemaal inclusief. BTW is uiteraard wel exclusief. Eventueel noodzakelijk meerwerk is voor rekening van Dörr Bedrijfsrecherche. Bijvoorbeeld als uit het onderzoek met verborgen camera's blijkt dat, in tegenstelling wat u op voorhand kon vermoeden, meerdere personeelsleden tot diefstal of verduistering zijn overgegaan.

Advies & Offerte

Hoe lang duurt een verborgen camera onderzoek?

Onderzoek met verborgen camera of verborgen camera's: niet langer dan noodzakelijk

Het onderzoeken van diefstal of verduistering met een verborgen camera of camera's duurt, afhankellijk van uw voorinformatie, meestal twee tot vier weken. Als een ondermer voorinformatie heeft dat hij elke dag kastekorten heeft, dan is het logisch dat een verborgen camera onderzoek niet langer dan twee weken hoeft te duren. Als daarentegen eens per maand geld uit een kluis verdwijnt, dan is een onderzoeksperiode van twee weken uiteraard niet logisch. In zo'n geval is vier weken onderzoek met verborgen camera's een professionele opzet.

Proportionaliteit geldt, maar ook uw belang telt

Een onderzoek mag niet langer duren dan noodzakelijk. Dat zou disproportioneel zijn. Een onderzoek naar interne diefstal op de werkvloer dient dan ook in alle gevallen compact van aard te zijn, waarbij de privacyrechten van een onderzochte altijd in het oog gehouden dienen te worden. Op het gelijke moment mogen uw belangen ook zwaar wegen. Wij gaan zorgvuldig te werk zonder het resultaat uit het oog te verliezen. Allemaal in uw belang.

De meerwaarde van Dörr Bedrijfsrecherche

De onderzoekers van Dörr Bedrijfsrercherche: hun achtergrond en expertise

De ervaren en gediplomeerde onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche zijn met name afkomstig van Politie of Douane. De onderzoekers beschikken niet alleen over de vereiste diploma's, maar ze beschikken tevens over een geldig legitimatiebewijs. De onderzoekers hebben bovendien een stevige integriteit-screening doorlopen. De expert onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche hebben een specialistische opleiding en achtergrond in diepgaande observatie- en ondervragingstechnieken. Zij breiden deze vakkennis uit door het volgen van (post-) opleidingen. Dit gegeven vormt tevens onze onderscheidende kwaliteitsgarantie.

De werkwijze en kernwaarden van Dörr Bedrijfsrecherche

Om redenen van tactische en professionele aard streeft Dörr Bedrijfsrecherche in haar onderzoeken naar een zo breed mogelijke inzet van de onderzoekers. Om die reden werkt Dörr Bedrijfsrecherche nauw samen met bedrijfsrecherche onderzoekers, privé detectives, bedrijfsrechercheurs en recherchebureaus uit de diverse (forensische) onderzoeksgebieden, nationaal en internationaal. Geheimhouding en discretie vormen de kernwaarden van de medewerkers van Dörr Bedrijfsrecherche. Dörr Bedrijfsrecherche is tevens aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB).

Waar verrichten wij onderzoek met een verborgen camera?

Onderzoek met een verborgen camera of verborgen camera's vindt plaats in heel Nederland

Bedrijfsrecherche onderzoek door de expert onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche vindt plaats door heel Nederland. Van provincie tot provincie. Van stad tot stad. Regio's waar onderzoek met verborgen camera's vaak voorkomt zijn: Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Breda, Arnhem, Eindhoven, Maastricht, Venlo, Lelystad en Almere. Daarnaast vindt bedrijfsrecherche onderzoek plaats in Schiedam, Delft, Leiden, Dordrecht, Gouda, Vlaardingen, Amersfoort, Deventer, Apeldoorn, op Luchthaven Schiphol c.q de Haarlemmermeer, in het Westland en in de stad Rotterdan en in de havens van Rotterdam, de Botlek en op de Maasvlakte.

Wilt u meer weten over verborgen camera onderzoek ?

Verborgen camera onderzoek gewenst? Neem vrijblijvend contact op

Vermoedt u dat een medewerker geld uit de kassa steelt? Slinkt uw bedrijfsvoorraad zonder dat daar omzet tegenover staat? Bedrijfsrecherche onderzoek met een verborgen camera of verborgen camera's helpt in alle gevallen verdere schade te beperken. Neem contact met ons op en laat u adviseren. Wij staan u graag te woord.

Contact opnemen

Neem contact met ons op.

085 - 800 9090

Liever gebeld worden?

Bedrijfsrecherche

BedrijfsrechercheZiekteverzuim onderzoekConcurrentiebeding onderzoekInterne diefstal op de werkvloerBedrijfsfraudeErnstig werkverzuimOnderzoek met verborgen camera’sWoonfraude onderzoekVerzekeringsfraude onderzoek

Vrijblijvend advies?

Natuurlijk staat het u ook vrij om het hieronder geïmplementeerde contactformulier in te vullen. In beide gevallen zal Dörr Bedrijfsrecherche u met spoed schriftelijk en/of telefonisch een Advies & Offerte aanbieden.
* Verplichte velden
Copyright Dörr Bedrijfsrecherche 2018 - 2021   |  AVG Privacyverklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Klachtenregeling