Bel: 085 - 800 9090

Onderzoek naar woonfraude leidt vaak tot ontruiming

Woonfraude onderzoek

Wat is de definitie van woonfraude?

Woonfraude: een woning die onrechtmatig wordt bewoond, onderverhuurd of gebruikt

Woonfraude wordt gedefinieerd als 'alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur en onrechtmatig gebruik van de woning'. Woonfraude is een niet te onderschatten probleem. Woonfraude heeft niet alleen een negatieve invloed op de leefbaarheid in de wijk. We weten uit eigen ervaring dat illegale onderhuur vaak gepaard gaat met lawaaioverlast, overaanbod van huisvuil en burenruzies. Buurtbewoners weten vaak heel goed dat er sprake is woonfraude. Het is zaak de signalen serieus te nemen en deze aan te pakken.

Woonfraude veroorzaakt een gevoel van onveiligheid in de wijk

Onrechtmatig gebruik van de woning door zaken als wietteelt, prostitutie en drugshandel, veroorzaakt enorme overlast voor omwonenden en vergroot de gevoelens van onveiligheid. Dat heeft weer negatieve gevolgen voor het imago van de verhuurder/eigenaar, als de verhuurder/eigenaar er niets aan doet. Woonfraude onderzoek is daarom niet alleen wenselijk, maar ook noodzakelijk.

Advies & Offerte

Waaruit bestaat een woonfraude onderzoek?

Woonfraude onderzoek bestaat uit twaalf dagen observaties van beweging om en rond de woning

In een onderzoek zoals door ons ingesteld, stellen wij in de regel over een periode van vier afzonderlijke aangesloten periodes van drie dagen (totaal 12 dagen), middels steekproefsgewijze sessies in de ochtenden, middagen en avonden en weekenden, de bewegingen rond de woning van betrokkene vast. Dit verspreid over een periode van vijf-zes weken. Deze periode is noodzakelijk om een ‘patroon van (illegale) onderverhuur, prostitutie of enig ander illegaal gebruik van de woning’ te kunnen vaststellen, zoals verlangd door de bevoegde instanties, waaronder de Rechtbank.

Onderzoek naar woonfraude bevat soms aanvullend of completerend buurtonderzoek

Middels observaties en in gevallen middels het verrichten van een buurtonderzoek, legt Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche de onrechtmatigheden rond een bepaald adres vast. Een aanvullend of completerend buurtonderzoek kan soms wenselijk of noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld als de bewijskracht na observaties mager blijkt. Een dergelijk buurtonderzoek vindt echter pas plaats na overleg met de opdrachtgever. In veruit de meeste gevallen van woonfraude onderzoeken die wij sinds 2001 hebben verricht, is een dergelijk buurtonderzoek niet nodig, omdat sprake is van voldoende bewijskracht.

Hoe vang ik een woonfraude onderzoek aan?

Een onderzoek naar woonfraude vangen wij aan:

  • na een eerste kennismaking per telefoon of e-mail, maken we aan de hand van uw informatie een offerte op;
  • u keurt de offerte goed, waarna wederzijds informatie wordt uitgewisseld, persoonlijk of telefonisch;
  • de opdracht wordt bevestigd, waarna het onderzoek direct zal aanvangen.

Hoe verloopt een woonfraude onderzoek?

Een woonfraude onderzoek verloopt op de volgende wijze:

  • u wordt door een expert-onderzoeker op de hoogte gehouden van de vorderingen;
  • na afloop van het onderzoek vindt (optioneel) een confrontatie-interview met de onderzochte plaats;
  • u kunt vervolgens juridische maatregelen nemen;
  • u ontvangt een afgerond rapport met bewijsproductie.

Wat is de waarde van een rapport van Dörr Bedrijfsrecherche?

Ons rapport is geldig in de Rechtbank en wordt in veruit de meeste zaken positief beoordeeld

Na het onderzoek naar woonfraude ontvangt u van ons een gedetaillleerd rapport. U kunt met ons rapport in de hand vervolgens juridische stappen tot ontruiming nemen. Onze rapporten hebben voor de Rechtbank de status van 'objectieve getuigenverklaring'. Wij zijn namelijk erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en goedgekeurd door de Politie. Hierdoor worden onze rapporten, dankzij de stevige bewijskracht die wij weten te verzamelen, in de Rechtbank in veruit de meeste gevallen positief beoordeeld.

Wanneer start ik een woonfraude onderzoek?

Woonfraude onderzoek wordt veelal gestart bij eigen vermoedens of na informatie van derden

Woonfraude onderzoek bij vermoedens van onrechtmatige bewoning of onrechtmatige gebruik van een woning vindt veelal plaats nadat er vermoedens bij de opdrachtgever bestaan dat in een woning bijvoorbeeld sprake is van illegale onderhuur/doorverhuur. Wat eveneens vaak voorkomt, is dat een opdrachtgever, een eigenaar/verhuurder, woonstichting of woningcoörperatie, (anonieme) informatie krijgt van buurtbewoners dat er sprake is van illegale onderverhuur of dat de woning onrechtmatig wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor handel in drugs, het vervaardigen van drugs (synthetische drugs als XTC of wiet) of dat sprake is van illegale prostitutie. 

Heeft u vermoedens van illegale doorverhuur/onderhuur, drugshandel of prostitutie?

In dat geval is het wenselijk om als verantwoordelijke de nodige maatregelen te te treffen. Heeft u informatie dat sprake is van illegale onderhuur/doorverhuur, dat de woning wordt gebruikt voor het plegen van strafbare feiten, zoals drugshandel of illegale prostitutie? Wordt de woning illegaal doorverhuurd/onderverhuurd? Dan is het goed om u eens vrijblijvend en kosteloos door ons te laten adviseren. Dörr Bedrijfsrecherche heeft namelijk sinds 2001 ervaring met woonfraude onderzoeken in heel Nederland, maar met name onderzoeken wij woonfraude in in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Schiedam, Vlaardingen, Den Bosch, Oss, Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn, Dordrecht, Almere, Hoofddorp, Haarlem en Breda. 

Woonfraude wordt aangepakt

Woonfraude onderzoek: een succesvol voorbeeld uit de praktijk

Informatie afkomstig van buurtbewoners: "op ieder tijdstip van de dag komen vage mensen op bezoek."

Een opdrachtgever die ons al eerder had gevraagd onderzoek te verrichten naar woonfraude contacteerde ons met een nieuwe kwestie. In een grote stad was sprake van een woning die sinds de jaren 80 voor een gering huurbedrag werd verhuurd. Er was informatie voorhanden dat de woning de laatste jaren vaak leek te worden doorverhuurd. De buurtbewoners vonden dat onprettig, aangezien er vaak 'vage mensen' op elk tijdstip van de dag bij de woning aankwamen en na korte tijd weer vertrokken. Het vreemde was dat de bewoners zelf nooit werden gezien, uitsluitend 'het bezoek'. Dat 'bezoek' pleegde, nadat ze in de straat waren gearriveerd, een telefoontje, alsof ze niet wisten waar ze exact moesten zijn. Het waarom zou snel duidelijk worden...

De oplossing werd door ons in de vorm van een rapport aangereikt: met ontruiming van de woning tot gevolg

...Dörr Bedrijfsrecherche werd ingeschakeld, waarna over vier afzonderlijke periodes van drie dagen, avonden en nachten, observaties werden verricht. Het werd duidelijk dat de bezoekers vaak een kwartier of een half uur in de woning verbleven en daarna weer vertrokken. Drugshandel kon worden uitgesloten want daar staat een kortere tijd voor, soms een minuut of minder. Na vier periodes te hebben geobserveerd, tijdens welke ook de illegale onderhuurder werd opgemerkt, bleek sprake te zijn van illegale prostitutie. Nadat ons rapport met videobewijs aan de opdrachtgever was overhandigd, werd een juridische procedure in gang gezet, werd de woning ontruimd en de huurovereenkomst met de oorpronkelijke huurder beëindigd.

Advies & Offerte

Wat kost een woonfraude onderzoek?

Woonfraude onderzoek: Dörr Bedrijfsrecherche hanteert een projecthonorarium

Dörr Bedrijfsrecherche hanteert in heel Nederland dezelfde tarieven voor woonfraude onderzoek. Wij offreren, afhankelijk van de voorinformatie, een projecthonorarium, waarbij u vooraf weet wat uw investering zal zijn voor het woonfraude onderzoek. Eventueel meerwerk is voor onze rekening. Een projecthonorarium is prettig voor een opdrachtgever, omdat de kosten vooraf worden vastgelegd. De kosten van het onderzoeken naar woonfraude zijn in gevallen op de formele huurder, die de woning niet als hoofdverblijf gebruikt, te verhalen. Een projecthonorarium dat wordt geoffreerd en gedeclareerd bij woonfraude onderzoek is inclusief:

• het observeren van de woning over een periode van vier periodes van drie dagen;
• de reisuren van en naar een aanvangslocatie, waar ook in Nederland, alsmede inclusief kilometerkosten;
• de kosten voor de vervaardiging van foto- en of videobewijs;
• het verrichten van een buurtonderzoek (indien noodzakelijk);
• een rapportage met foto- en/of videobewijs die als getuigenverklaring voor de Rechtbank geldt.

Alle denkbare onderzoekskosten zijn inclusief: redelijk en onderscheidend

Onderzoekskosten bij woonfraude onderzoek zijn dus altijd inclusief. Dörr Bedrijfsrecherche hanteert bijvoorbeeld geen reisuren van en naar de observatielocatie. Dat zou ook niet redelijk zijn. Een opdrachtgever in bijvoorbeeld Maastricht zou meer moeten betalen voor het onderzoeken van woonfraude dan een opdrachtgever in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht of Eindhoven, de steden waar Dörr Bedrijfsrecherche kantoor houdt. Wij vinden dat onwenselijk en onredelijk en dus betaalt iedere opdrachtgever, waar ook in Nederland, hetzelfde projecthonorarium voor een onderzoek naar woonfraude. Wij rekenen bovendien geen kilometerkosten en evenmin rekenen wij kosten voor een rapportage. Daarmee onderscheiden we ons niet alleen in kwaliteit, maar ook in redelijkheid. De omzetbelasting is, nu wij een dienst verlenen, uiteraard wel atijd exclusief. 

Wat gebeurt er na het woonfraude onderzoek?

U ontvangt een rapport met bewijsmateriaal, toelaatbaar in de Rechtbank 

Na een onderzoek naar woonfraude ontvangt u van ons een rapportage in drievoud, aangevuld met productie. Een rapport bestaat uit de aanleiding voor het onderzoek, uit een recapitulatie en uit de waarnemingen van de onderzoekers die het woonfraude onderzoek hebben verricht. De waarnemingen van de onderzoekers hebben de status van objectieve getuigenverklaring voor de Rechtbank. Dit omdat wij zijn erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en zijn goedgekeurd door de Politie. De productie van een rapportage omvat foto- of videobewijs en bestaat uit verklaringen van derden/getuigen of uit de verklaring van de onderzochte.

De meerwaarde van Dörr Bedrijfsrecherche

Achtergrond, ervaring & kennis van de onderzoekers

De onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche zijn veelal afkomstig van Politie of Douane. De onderzoekers beschikken over de vereiste diploma's en een geldig legitimatiebewijs. De onderzoekers hebben daarnaast een grondige integriteit-screening doorstaan. Deze expert onderzoekers zijn geëquipeerd met opleiding en achtergrond in diepgaande observatie- en ondervragingstechnieken en zij breiden hun vakkennis uit door het volgen van (specialistische) opleidingen en het onderhouden van contacten met vakgerichte instanties en kenniscentra. Dit vormt onze onderscheidende kwaliteitsgarantie.

De werkwijze en kernwaarden van Dörr Bedrijfsrecherche

Dörr Bedrijfsrecherche streeft in haar onderzoeken naar een zo breed mogelijke inzet. Dit om redenen van tactische en professionele aard. Om die reden werkt Dörr Bedrijfsrecherche nauw samen met expert onderzoekers, privé detectives, bedrijfsrechercheurs en recherchebureaus uit de diverse (forensische) onderzoeksgebieden, nationaal en internationaal. Discretie en geheimhouding vormen de kernwaarden van de onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche. Dörr Bedrijfsrecherche is tevens aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB). 

Waar verrichten wij onderzoek naar woonfraude?

Woonfraude onderzoek in heel Nederland

Onderzoek naar woonfraude door Dörr Bedrijfsrecherche vindt plaats door heel Nederland. Wel zijn er regio's waar woonfraude onderzoek vaker voorkomt, simpelweg omdat daar meer mensen woonachtig zijn. We hebben het dan over woonfraude onderzoek in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Schiedam, Vlaardingen, Den Bosch, Oss, Arnhem, Nijmegen, Apeldoorn en Dordrecht. 

Vermoedens van woonfraude in woning? 

Heeft u vermoedens van woonfraude of heeft u informatie van buurtbewoners? Heeft u een kwestie van woonfraude in handen, maar komt u met eigen onderzoek niet verder? Neem dan een geheel vrijblijvend contact met ons op en laat u kosteloos door ons adviseren. 

Contact opnemen

Neem contact met ons op.

085 - 800 9090

Liever gebeld worden?

Bedrijfsrecherche

BedrijfsrechercheZiekteverzuim onderzoekConcurrentiebeding onderzoekInterne diefstal op de werkvloerBedrijfsfraudeErnstig werkverzuimOnderzoek met verborgen camera’sWoonfraude onderzoekVerzekeringsfraude onderzoek

Vrijblijvend advies?

Natuurlijk staat het u ook vrij om het hieronder geïmplementeerde contactformulier in te vullen. In beide gevallen zal Dörr Bedrijfsrecherche u met spoed schriftelijk en/of telefonisch een Advies & Offerte aanbieden.
* Verplichte velden
Copyright Dörr Bedrijfsrecherche 2018 - 2021   |  AVG Privacyverklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Klachtenregeling