Bel: 085 - 800 9090

Heeft vermoedens van fraude in uw bedrijf of organisatie?

Bedrijfsfraude

Wat houdt bedrijfsfraude onderzoek precies in?

Bedrijfsfraude onderzoek of fraude onderzoek in een bedrijf of organisatie:

Bedrijfsfraude onderzoek vindt plaats bij fraude in een bedrijf, dat spreekt natuurlijk voor zich. Een goede moraal van uw werknemer is wenselijk, maar helaas niet altijd vanzelfsprekend. Maar wat houdt een dergelijk onderzoek precies in? Dergelijke onderzoeken bestaan onder meer uit het onderzoeken van een medewerker of medewerkers van een onderneming of organisatie nadat er fraude is ontdekt of als er vermoedens van fraude zijn. Bedrijfsfraude onderzoek vindt plaats als bijvoorbeeld sprake is van:

 • een medewerker die valsheid in geschrifte pleegt door valselijk vervaardigde declaraties in te dienen;
 • een medewerker die geld, bestemd voor een leverancier, naar een eigen rekening of naar een derde boekt;
 • een medewerker die goederen, bestemd voor een onderneming of organisatie, voor privégebruik aanschaft; 
 • een medewerker die spookfacturen betaalt die door een handlanger zijn ingezonden.

Bedrijfsfraude onderzoek vindt plaats met zowel klassieke, als nieuwe toepassingen

Bedrijfsfraude onderzoek vindt plaats met inzet van zowel ouderwets speurwerk als digitaal forensische toepassingen. Denk bij 'klassiek speurwerk' aan het observeren en achtervolgen van een vermeend frauderende medewerker. Daarnaast kunt u denken aan het interviewen van getuigen en het confronteren van een medewerker die na fraude onderzoek als verdachte kan worden aangemerkt. Er zijn bij bedrijfsfraude onderzoek ook forensische toepassingen denkbaar. Denk aan forensische IT of aan forensisch boekhoudkundig onderzoek. Vaak vormt een combinatie van beide onderzoekmethodieken de basis van een door ons te starten onderzoek. 

De resultaten zijn meestal gunstig van aard en worden door de Rechtbank als objectief getypeerd 

De resultaten van een door Dörr Bedrijfsrecherche uitgevoerd onderzoek naar bedrijfsfraude zijn veelal gunstig van aard. Een onderzoeksrapport kan bovendien, na onderkenning van bijvoorbeeld bedrijfsfraude of interne diefstal, direct in het reguliere opsporingstraject worden gebracht. Een door ons opgemaakt onderzoeksrapport namelijk, heeft voor de bevoegde instanties, zoals Politie of de Rechtbank, de status van 'objectieve getuigenverklaring'. Daarmee dient u, de cliënt, alsook onze onderzoekers, hoe marginaal ook, een algeheel maatschappelijk belang.

 Advies & Offerte

Wanneer start ik een fraude onderzoek?

Fraude onderzoek starten bij eigen vermoedens of na informatie van derden

Fraude onderzoek is in ieder geval wenselijk als uw medewerker strijdig lijkt te handelen met de maatschappelijke betamelijkheid of nog erger, als de werknemer strijdig handelt met strafrechtelijke bepalingen, zoals bij valsheid in geschrifte. Bedrijfsfraude onderzoeken worden gestart als een fraude is ontdekt of als er vermoedens zijn dat er fraude is gepleegd. Het kan ook zijn dat u getipt wordt over een frauderende medewerker.

Bedrijfsfraude onderzoek: het vinden van hiaten in processen

Wij toetsen administratieve processen om te zien of er hiaten zijn te vinden. Dat kan met ouderwets speurwerk, zoals door interviews af te nemen en de administratie door te lichten. Daarnaast kunnen we tegenwoordig forensisch boekhoudkundig onderzoek en forensische IT als deelonderzoeken inzetten, met name als sprake is van grootschalige fraude. Daarnaast leiden observaties en achtervolgingen vaak tot nieuwe inzichten.

Hoe vang ik een bedrijfsfraude onderzoek aan?

U kunt een fraude onderzoek of bedrijfsfraude onderzoek door ons laten uitvoeren op de volgende wijze:

 • na een eerste kennismaking per telefoon of e-mail, maken we aan de hand van uw informatie een offerte op;
 • u keurt de offerte goed, waarna wederzijds informatie wordt uitgewisseld, persoonlijk of telefonisch;
 • de opdracht wordt bevestigd, waarna het bedrijfsfraude onderzoek direct zal aanvangen.

Hoe verloopt een bedrijfsfraude onderzoek?

Een fraude onderzoek of bedrijfsfraude onderzoek verloopt op de volgende wijze:

 • u wordt door een expert-onderzoeker op de hoogte gehouden van de vorderingen;
 • na afloop van het onderzoek vindt (optioneel) een confrontatie-interview met de onderzochte plaats;
 • u kunt vervolgens arbeidsrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen nemen;
 • er wordt door de onderzoekers een afrondend rapport met bewijsproductie opgemaakt en in uw bezit gebracht;
 • in gevallen verricht Dörr Bedrijfsecherche aangiftezorg, wij verzorgen de aangifte bij de Politie.

Wat is het doel van fraude onderzoek?

Doel van fraude onderzoek: achterhalen pleger van fraude

Het doel van fraude onderzoek is altijd hetzelfde: het repressief achterhalen en vervolgens onderzoeken van de pleger of plegers van de bedrijfsfraude, het stoppen en voorkomen van directe schade en gevolgschade na het ontdekken van de bedrijfsfraude en het aanreiken van preventieve oplossingen om risico's op bedrijfsfraude in de toekomst te beperken.

Gevolg van fraude onderzoek: ontslag en mogelijk aangifte bij de Politie

Als sprake blijkt van fraude in het bedrijf, kunt u tot ontslag overgaan en in gevallen zal aangifte bij de Politie onontkombaar zijn. Onze bevindingen worden in alle gevallen opgetekend in een gedetailleerd rapport. Onze rapporten hebben voor de Rechtbank de status van 'objectieve getuigenverklaring'. Dit omdat we erkend zijn door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en zijn goedgekeurd door de Politie.

Hoe vaak komt fraude in het bedrijf voor?

De schade door bedrijfsfraude voor het bedrijf bedroegen in 2017 circa 3.6 miljard euro

Onderzoek heeft uitgewezen dat 40% van de ondernemingen en organisaties in kleine of grote mate met fraude te maken hebben. De schade voor de maatschappij bedroeg in 2017 circa 3,6 miljard euro. Fraude in uw eigen bedrijf herkennen is echter niet eenvoudig. Het is een serieus probleem, want het vertrouwen is vaak weg en de onrust op de werkvloer heeft nadelige gevolgen voor het arbeidsproces.

Bedrijven zijn nog niet ingericht op het herkennen van fraude

De meeste ondernemingen en organisaties zijn (nog) niet ingericht op het vroegtijdig herkennen van fraude. Er zijn wel tools voorhanden om fraude sneller te herkennen, te kanaliseren en op te lossen. Heeft u vermoedens van bedrijfsfraude binnen uw onderneming of is de fraude al aan het licht gekomen? Schakel ons in voor onderzoek naar bedrijfsfraude. Wij zorgen voor onomstotelijk bewijs en dragen tevens preventieve oplossingen aan.

Fraude: de economische schade op een rij

 

Bijkomende voordelen van succesvol onderzoek

Fraude onderzoek bespaart kosten en voorkomt een lage arbeidsmoraal

Fraude onderzoek is niet alleen de oplossing om verdere financiële schade, irritatie en een verlaagde arbeidsmoraal op de werkvloer te voorkomen. Onderzoek naar bedrijfsfraude zal in de meeste gevallen ook tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst leiden. Daarmee laat u niet alleen uw tanden aan de frauderende werknemer zien, maar op het gelijke moment toont u aan de welwillende medewerkers dat u hen in het arbeidsproces steunt. Dat draagt bij aan de juiste arbeidsmoraal onder de welwillenden en dat zorgt weer voor een verhoogde productiviteit. Het toont bovendien goed en zorgvuldig werkgeverschap. Daarnaast bespaart u aanzienlijke kosten door de bedrijfsfraude door een onderzoek op te lossen. 

Hoe lang duurt een onderzoek naar fraude of bedrijfsfraude?

Als fraude onderzoek in het bedrijf noodzakelijk blijkt, zal in een intakegesprek moeten worden bepaald hoelang bij benadering een onderzoek zou kunnen duren. De lengte van een bedrijfsfraude onderzoek is afhankelijk van:

 • de grootschaligheid van de fraude c.q. bedrijfsfraude;
 • de grootte van de onderneming of organisatie;
 • de reikweidte en lengteduur om bedrijfsfraude te onderzoeken; 
 • de complexiteit van de bedrijfsfraude.

Wat kost een onderzoek naar fraude?

Fraude onderzoek: Dörr Bedrijfsrecherche hanteert tarieven die sinds 2001 ongewijzigd zijn gebleven

Dörr Bedrijfsrecherche hanteert sinds 2001 ongewijzigd dezelfde tarieven voor een fraude onderzoek c.q. bedrijfsfraude onderzoek. Wij offreren, afhankelijk van de voorinformatie, een uurtarief per onderzoeker of een algeheel projecthonorarium. De keuze wordt samen met u in een eerste kennismaking gemaakt. Een projecthonorarium is in beginsel voordeliger, aangezien de kosten vooraf worden vastgelegd. Er dient dan wel sprake te zijn van harde voorinformatie. De opzet voor een bedrijfsfraude onderzoek c.q. fraude onderzoek kan snel worden gepresenteerd en uitgevoerd.

De kosten van fraude onderzoek zijn inclusief, behalve de BTW

De kosten van fraude onderzoek, behoudens de BTW, zijn altijd inclusief. Dörr Bedrijfsrecherche hanteert bijvoorbeeld geen reisuren van en naar de locatie waar fraude onderzoek wordt verricht. Dat zou niet redelijk zijn. Een opdrachtgever buiten de Randstad zou dan meer moeten betalen voor een fraude onderzoek dan een opdrachtgever in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht of Eindhoven, de steden waar Dörr Bedrijfsrecherche kantoor houdt. Waar ook in Nederland, iedere opdrachtgever betaalt hetzelfde honorarium voor bedrijfsfraude onderzoek. Wij rekenen bovendien geen kilometerkosten, geen kosten voor een rapportage of kosten voor de vervaardiging/ontwikkeling van foto- en of videomateriaal.

Wat gebeurt er na het bedrijfsfraude onderzoek?

Confrontatie met bewijs om rechtszaak en extra kosten te voorkomen

Steeds vaker wordt in overleg met de opdrachtgever ervoor gekozen om de frauderende werknemer door twee senior onderzoekers te confronteren. Een confronterend gesprek is sowieso zorgvuldig, aangezien de frauderende werknemer op basis van 'hoor en wederhoor' zijn visie op zijn eigen handelen kan geven. Bovendien beschikken we over een door de frauderende werknemer ondertekende, vaak bekennende verklaring. Er kunnen dan direct arbeidsrechtelijke maatregelen worden genomen, zoals ontbinding van de arbeidsovereenkomst en in gevallen, terugbetaling van de schade. In andere gevallen is aangifte bij de Politie onontkoombaar, bijvoorbeeld als u een publieke zaak dient. U wilt achteraf niet hoeven verantwoorden waarom u de bedrijfsfraude verzwegen heeft.

Oplevering van het rapport met het bewijsmateriaal - Rapport toelaatbaar in Rechtbank 

Na een bedrijfsfraude onderzoek ontvangt u van ons een rapportage in drievoud, aangevuld met productie. Een rapport bestaat uit de aanleiding voor het onderzoek, uit een recapitulatie en uit de waarnemingen van de onderzoekers die het bedrijfsfraude onderzoek hebben verricht. De waarnemingen van de onderzoekers hebben de status van objectieve getuigenverklaring voor de Rechtbank. Dit omdat wij zijn erkend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid en zijn goedgekeurd door de Politie. De productie van een rapportage bevat foto- of videobewijs en bestaat uit verklaringen van derden/getuigen of uit de verklaring van de onderzochte. 

De meerwaarde van Dörr Bedrijfsrecherche

Achtergrond, ervaring & kennis van de onderzoekers

De onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche zijn veelal afkomstig van Politie of Douane. De onderzoekers beschikken over de vereiste diploma's en over een geldig legitimatiebewijs. De onderzoekers hebben daarnaast een grondige integriteit-screening doorstaan. Deze expert onderzoekers zijn geëquipeerd met opleiding en achtergrond in diepgaande observatie- en ondervragingstechnieken en zij breiden hun vakkennis uit door het volgen van (specialistische) opleidingen en het onderhouden van contacten met vakgerichte instanties en kenniscentra. Dit gegeven vormt tevens onze onderscheidende kwaliteitsgarantie.

De werkwijze en kernwaarden van Dörr Bedrijfsrecherche

Dörr Bedrijfsrecherche streeft in haar onderzoeken naar een zo breed mogelijke inzet. Dit om redenen van tactische en professionele aard. Om die reden werkt Dörr Bedrijfsrecherche nauw samen met expert onderzoekers, privé detectives, bedrijfsrechercheurs en recherchebureaus uit de diverse (forensische) onderzoeksgebieden, nationaal en internationaal. Discretie en geheimhouding vormen de kernwaarden van de onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche. Dörr Bedrijfsrecherche is tevens aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB). 

Waar verrichten wij fraude onderzoek?

Fraude onderzoek in heel Nederland

Bedrijfsfraude onderzoek of fraude onderzoek door Dörr Bedrijfsrecherche vindt plaats door heel Nederland. Van Groningen tot Limburg, van Zeeland tot Friesland. Wel zijn er regio's waar bedrijfsfraude vaker voorkomt, simpelweg omdat daar meer economische activiteit plaatsvindt. We hebben het dan over bedrijfsfraude onderzoek of fraude onderzoek in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Breda, Arnhem, Eindhoven, Maastricht, Venlo, Lelystad, Almere, Delft, Schiedam, Vlaardingen, Leiden, Dordrecht, Gouda, Amersfoort, Deventer, Apeldoorn, op Luchthaven Schiphol en in het Westland.

Vermoedens van fraude op de werkvloer of bedrijfsfraude? 

Heeft u een kwestie van mogelijke bedrijfsfraude of fraude op de werkvloer herkend? Bent u getipt over misstanden in het bedrijf? Komt u met intern fraude onderzoek niet verder? Neem dan contact met ons op. We zijn u graag van dienst met een kosteloos en geheel vrijblijvend advies inzake fraude onderzoek of een bedrijfsfraude onderzoek.

Contact opnemen

Neem contact met ons op.

085 - 800 9090

Liever gebeld worden?

Bedrijfsrecherche

BedrijfsrechercheZiekteverzuim onderzoekConcurrentiebeding onderzoekInterne diefstal op de werkvloerBedrijfsfraudeErnstig werkverzuimOnderzoek met verborgen camera’sWoonfraude onderzoekVerzekeringsfraude onderzoek

Vrijblijvend advies?

Natuurlijk staat het u ook vrij om het hieronder geïmplementeerde contactformulier in te vullen. In beide gevallen zal Dörr Bedrijfsrecherche u met spoed schriftelijk en/of telefonisch een Advies & Offerte aanbieden.
* Verplichte velden
Copyright Dörr Bedrijfsrecherche 2018 - 2021   |  AVG Privacyverklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Klachtenregeling