Bel: 085 - 800 9090

Heeft vermoedens van fraude en wilt snel juridisch bewijs?

Bedrijfsrecherche

Wat houdt bedrijfsrecherche onderzoek in?

Bedrijfsrecherche omvat zowel arbeidsrechtelijke als strafrechtelijke kwesties

Bedrijfsrecherche is een verzamelnaam voor onderzoeken die vooral met arbeidsrechtelijke kwesties te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan frauduleus ziekteverzuim onderzoek of onderzoek naar het overtreden van een (non-)concurrentiebeding. Daarnaast kan in gevallen sprake zijn van kwesties die gestoeld zijn op zowel arbeidsrechtelijke, als op strafrechtelijke grondslag. Een voorbeeld hiervan is een werknemer die zich schuldig maakt aan interne diefstal c.q. verduistering. De vermoedens van een werkgever hebben in ieder geval in alle gevallen te maken met kwesties die op of rond de werkvloer spelen.

De meest voorkomende door ons uitgevoerde bedrijfsrecherche onderzoeken op een rij:

Denk bij de meest voorkomende bedrijfsrecherche onderzoeken onder meer aan:

 • ziekteverzuim onderzoek, als u vermoedt dat een medewerker zich onterecht ziek heeft gemeld;
 • concurrentiebeding onderzoek, als u denkt dat een huidige of ex-medewerker een (non-)concurrentiebeding schendt;
 • onderzoek met verborgen camera's, als er vermoedens zijn dat een medewerker steelt of verduistering pleegt;
 • bedrijfsfraude, als u vermoedt dat een medewerker valsheid in geschrifte pleegt of malverseert.

Advies & Offerte

Wanneer start ik een bedrijfsrecherche onderzoek?

Bedrijfsrecherche onderzoek wordt aangevangen bij financiëel nadeel en bij onrust op de werkvloer

Bedrijfsrecherche onderzoek is gewenst als een bedrijf door het onrechtmatig of strafbaar handelen van een medewerker of een groep medewerkers, financiële druk voelt of als er onrust op de werkvloer ontstaat. Daarnaast is bedrijfsrecherche onderzoek voor de meeste cliënten een principiële keuze. Niemand wil toch door zijn eigen medewerkers belazerd worden? Al helemaal niet als zij juist uw volle vertrouwen genieten. In alle gevallen helpt bedrijfsrecherche verdere zakelijk en morele schade te voorkomen.

De expertises van Dörr Bedrijfsrecherche:

Bedrijfsrecherche omvat meerdere deelonderzoeken. Dörr Bedrijfsrecherche is gespecialiseerd in:

 • het observeren en volgen van personen bij frauduleus ziekteverzuim of bij schending van een concurrentiebeding;
 • het interviewen van getuigen als sprake is van bedrijfsfraude, valsheid in geschrifte of afpersing;
 • het plaatsen van verborgen camera’s bij interne diefstal op de werkvloer of verduistering;
 • het verrichten van forensisch onderzoek, zoals forensische IT of forensische handschriftvergelijking;
 • het infiltreren door onderzoekers bij grote bedrijfsdiefstallen. 
U kunt zich door ons geheel vrijblijvend en kosteloos laten informeren welk onderzoek op uw casus van toepassing is. We zijn u in alle gevallen graag van dienst.

Ik wil Dörr Bedrijfsrecherche inschakelen voor een onderzoek? Wat nu?

Wij adviseren u altijd over te gaan tot een intake-gesprek, goede voorinformatie is namelijk essentieel

U kunt een bedrijfsrecherche onderzoek aanvangen:

 • na een eerste kennismaking per telefoon of e-mail, maken we aan de hand van uw informatie een offerte op;
 • u keurt de offerte goed, waarna wederzijds informatie wordt uitgewisseld, persoonlijk of telefonisch;
 • er vindt, indien u dat wenst, een persoonlijk onderhoud plaats waarin u uw vermoedens ventileert;
 • wij leggen u een plan van aanpak voor, aangevuld met de gekozen tactiek en werkwijze;
 • de opdracht wordt bevestigd, waarna het onderzoek direct zal aanvangen.
Als u overtuigd bent van onze expertise en kwaliteit en u overweegt een opdracht aan ons te gunnen, adviseren wij u eerst over te gaan tot een persoonlijk onderhoud. In een dergelijk kosteloos en geheel vrijblijvend onderhoud, kunt u uw vermoedens aan ons ventileren. Wij kunnen u op het gelijke moment informeren over de op uw vermoedens afgestemde onderzoekstactiek, over de werkingssfeer van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en over de achtergond van onze medewerkers. 

Wat is tijdens en na het onderzoek de werkwijze van Dörr Bedrijfsrecherche?

U wordt lopende het onderzoek op de hoogte gehouden door een expert-onderzoeker

Lopende en na een bedrijfsrecherche onderzoek is de werkwijze als volgt:

 • u wordt door een expert-onderzoeker op de hoogte gehouden van de vorderingen;
 • na afloop van het onderzoek vindt (optioneel) een confrontatie-interview met de onderzochte plaats;
 • u kunt vervolgens arbeidsrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen nemen;
 • er wordt door de onderzoekers een afrondend rapport met bewijsproductie opgemaakt en in uw bezit gebracht;
 • in gevallen verrichten wij 'aangiftezorg', wij verzorgen dan een strafaangifte bij de Politie.'

Dörr Bedrijfsrecherche verricht fraude onderzoek:

Wat kost een bedrijfsrecherche onderzoek?

Dörr Bedrijfsrecherche hanteert heldere, ongewijzigde tarieven sinds 2001

Dörr Bedrijfsrecherche hanteert tarieven voor bedrijfsrecherche onderzoek die sinds 2001 niet gewijzigd zijn. Onze honoraria zijn duidelijk en transparant. In overleg met de cliënt hanteert Dörr Bedrijfsrecherche een uurtarief per onderzoeker, met een minimum van vijf te declareren uren per onderzoeker per sessie, of wij hanteren een projecthonorarium dat vooraf met u wordt bepaald en waarvan niet wordt afgeweken. Een projecthonorarium kan bijvoorbeeld worden toegepast als sprake is van interne diefstal op de werkvloer. Een dergelijk onderzoek met verborgen camera's vindt veelal plaats over een periode van twee tot vier weken. U betaalt voor een enkele periode onderzoek met verborgen camera's een vooraf overeengekomen, geheel vaststaand tarief. Zo weet u vooraf hoeveel u moet investeren in de oplossing. U kunt deze investering in gevallen terugvorderen op de frauderende of stelende medewerker of medewerkers.

Alle onderzoekwerkzaamheden zijn inclusief - van nacalculatie is geen sprake

De plaatsing van de camera- en opnamesets, de huur van de apparatuur, het uitkijken van de opnames, reisuren, de kosten voor een confrontatie interview met de stelende werknemer of stelende werknemers, alsmede een afrondende rapportage zijn allemaal inclusief. Eventueel noodzakelijk meerwerk is voor rekening van Dörr Bedrijfsrecherche. Bijvoorbeeld als uit het onderzoek met verborgen camera's blijkt dat niet één medewerker tot diefstal is overgegaan, maar dat drie medewerkers van u hebben gestolen. Alle plegers van de diefstal worden door ons met de bevindingen geconfronteerd, zonder extra meerkosten of nacalculatie. Omzetbelasting is uiteraard, aangezien wij een dienst leveren, wel altijd exclusief.

Advies & Offerte

Hoe lang duurt een bedrijfsrecherche onderzoek?

Een onderzoek mag niet langer duren dan noodzakelijk

Een onderzoek waar fysiek bewijs moet worden verzameld duurt standaard zes dagen. Een onderzoek mag namelijk niet langer duren dan noodzakelijk. Zo mag een zieke werknemer waarvan u vermoedt dat hij onterecht ziek is, in geen geval een jaar lang achtervolgd worden. Dat wordt gezien als disproportioneel. Een bedrijfsrecherche onderzoek dient dan ook in alle gevallen compact van aard te zijn, waarbij de rechten van een onderzochte altijd in het oog gehouden dienen te worden. Bedrijfsrecherche onderzoek waar in beginsel zes dagen onderzoek wordt verricht zijn:

 • ziekteverzuim onderzoek bij vermoedens van frauduleus ziekteverzuim;
 • onderzoek bij vermoedens van ernstig werkverzuim.

Schending concurrentiebeding: soms tot circa tien dagen onderzoek

Een onderzoek naar het schenden van een (non-)concurrentiebeding en/of relatiebeding vindt soms plaats over een periode van tot tien dagen en in extreme gevallen zelfs tot vijftien dagen. Dit omdat het overtreden van een concurrentiebeding vaak niet fysiek valt waar te nemen. Iemand kan bijvoorbeeld vanuit huis, hoewel strijdig met een mede door hem ondertekend concurrentiebeding, de actuele klanten van zijn voormalige werkgever of compagnon benaderen. Onderzoekers kunnen dat vaak niet zien. Die dagen moet je dan redelijkerwijs inhalen. Pas als hij fysiek klanten bezoekt kan bewijs worden verzameld. Vandaar dat een onderzoek naar het schenden van een concurrentiebeding langer kan duren zonder dat het als disproportioneel wordt getypeerd. Uitgangspunt is dat in alle gevallen circa vier concurrerende handelingen op afzonderlijke dagen moet worden vastgetsld. Pas dan spreek je juridisch van schending van een (non-) concurrentiebeding.

Verborgen camera onderzoek vindt plaats over een periode van twee tot vier weken

Bij een verborgen camera onderzoek is vaak sprake van onderzoekperiodes van twee tot vier weken. Als een ondernemer voorinformatie heeft dat hij elke dag kastekorten heeft, dan is het logisch dat een verborgen camera onderzoek niet langer dan twee weken hoeft te duren. Als daarentegen eens per maand geld uit een kluis verdwijnt, dan is een onderzoekperiode van twee weken niet handig. In zo'n geval zal vier weken onderzoek met verborgen camera's noodzakelijk zijn.  

Wat zijn de voordelen van bedrijfsrecherche?

Bedrijfsrecherche is goed voor de moraal op de werkvloer

Bedrijfsrecherche onderzoek is dus niet alleen repressief van aard, maar heeft ook een sterk preventief voordeel. Werknemers verwachten van een directeur dat hij daadkrachtig handelt als er vermoedens zijn van fraude of diefstal op de werkvloer. Bij frauduleus ziekteverzuim bijvoorbeeld. Tijdens frauduleus ziekteverzuim werkt de onterecht ziekgemelde werknemer voor eigen onderneming, verbouwt hij een huis van familie of vrienden, of zit hij tijdens werktijden in een café. Waarom zou een welwillende werknemer dan nog de motivatie opbrengen om hard voor u te werken? Schade is dan geboren. 

Met bedrijfsrecherche investeert u bovendien in een integere organisatie

De meerwaarde van bedrijfsrecherche valt dus niet te onderschatten. U investeert niet alleen in een bedrijfsrecherche onderzoek om uw organisatie te ontdoen van negativiteit, maar bedrijfsrecherche onderzoek helpt ook om duidelijke integriteitsgrenzen aan te geven. Op het gelijke moment laat u aan de welwillende medewerkers zien dat zij serieus ondersteund worden in het bedrijfsproces. Werknemers met de juiste moraal weten vaak meer wat er op de werkvloer speelt dan u in eerste aanleg kunt vermoeden. Zij verwachten dat u in dergelijke gevallen actie onderneemt en passende maatregelen treft. Bedrijfsrecherche onderzoek is dan zowel een adequate repressieve actie als een sterk preventieve maatregel.

Wat is het doel van bedrijfsrecherche onderzoek?

Het doel van een door Dörr Bedrijfsrecherche verricht onderzoek is zowel repressief als preventief van aard

Met ons omvangrijke aanbod aan diverse onderzoeken bieden wij de oplossing, waarna u uw onderneming of organisatie, vrij van negatieve invloeden die de arbeidsmoraal en de voortgang van uw bedrijf of organisatie frustreerden, weer kunt uitbouwen. Dörr Bedrijfsrecherche staat in eerste aanleg voor repressief onderzoek. Wij trachten plegers van onrechtmatig of strafbaar handelen te ventileren, waarna arbeidsrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen genomen kunnen worden. Secundair, maar zeker niet minder belangrijk, gaat van bedrijfsrecherche onderzoek ook een preventieve werking uit. Bedrijfsrecherche onderzoek kan dan wenselijk of noodzakelijk zijn om verdere financiële schade en imagoschade voor uw bedrijf of organisatie te stoppen.

De meerwaarde van Dörr Bedrijfsrecherche

De onderzoekers van Dörr Bedrijfsrercherche: hun achtergrond en expertise

De ervaren en gediplomeerde onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche zijn met name afkomstig van Politie of Douane. De onderzoekers beschikken over de vereiste diploma's en een geldig legitimatiebewijs. De onderzoekers hebben bovendien een grondige integriteit-screening doorlopen. De expert onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche hebben een specialistische opleiding en achtergrond in diepgaande observatie- en ondervragingstechnieken. Zij breiden deze vakkennis uit door het volgen van (post-) opleidingen. Dit gegeven vormt tevens onze onderscheidende kwaliteitsgarantie.

De werkwijze en kernwaarden van Dörr Bedrijfsrecherche

Om redenen van tactische en professionele aard streeft Dörr Bedrijfsrecherche naar een zo breed mogelijke inzet van de onderzoekers. Om die reden werkt Dörr Bedrijfsrecherche nauw samen met bedrijfsrecherche onderzoekers, privé detectives, bedrijfsrechercheurs en recherchebureaus uit de diverse (forensische) onderzoeksgebieden, nationaal en internationaal. Geheimhouding en discretie vormen de kernwaarden van de medewerkers van Dörr Bedrijfsrecherche. Dörr Bedrijfsrecherche is tevens aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB).

Waar verrichten wij bedrijfsrecherche onderzoek?

Bedrijfsrecherche vindt plaats in heel Nederland

Bedrijfsrecherche onderzoek door de expert onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche vindt plaats door heel Nederland. Van provincie tot provincie. Van stad tot stad. Regio's waar bedrijfsrecherche onderzoek vaak voorkomt, simpelweg omdat daar meer economische activiteit plaatsvindt, zijn: Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Breda, Arnhem, Eindhoven, Maastricht, Venlo, Lelystad en Almere. Daarnaast vindt bedrijfsrecherche onderzoek plaats in Schiedam, Delft, Leiden, Dordrecht, Gouda, Vlaardingen, Amersfoort, Deventer, Apeldoorn, op Luchthaven Schiphol c.q. de Haarlemmermeer, in het Westland. Tevens hebben wij contractpartners op het gebied van bedrijfsrecherche in het centrum van Rotterdam, alsmede in de havens van Rotterdam, de Botlek en op de Maasvlakte.

Meer weten over bedrijfsrecherche?

Bedrijfsrecherche gewenst? Neem vrijblijvend contact op

Heeft u vermoedens dat een medewerker onterecht ziek thuis zit? Slinkt uw bedrijfsvoorraad zonder dat daar omzet tegenover staat? Wellicht is een bedrijfsrecherche onderzoek een optie. Eigen medewerkers zorgen er meer dan eens voor dat werkgevers op de rand van de financiële afgrond komen te balanceren. Overdreven? Zeker niet. Wij ontvangen op kantoor ondernemers met schrijnende verhalen. Ze weten zich geen raad. Bedrijfsrecherche onderzoek helpt in alle gevallen verdere schade te beperken. Neem eens geheel vrijblijvend en contact met ons op en laat u kosteloos adviseren. 

Contact opnemen

Neem contact met ons op.

085 - 800 9090

Liever gebeld worden?

Bedrijfsrecherche

BedrijfsrechercheZiekteverzuim onderzoekConcurrentiebeding onderzoekInterne diefstal op de werkvloerBedrijfsfraudeErnstig werkverzuimOnderzoek met verborgen camera’sWoonfraude onderzoekVerzekeringsfraude onderzoek

Vrijblijvend advies?

Natuurlijk staat het u ook vrij om het hieronder geïmplementeerde contactformulier in te vullen. In beide gevallen zal Dörr Bedrijfsrecherche u met spoed schriftelijk en/of telefonisch een Advies & Offerte aanbieden.
* Verplichte velden
Copyright Dörr Bedrijfsrecherche 2018 - 2021   |  AVG Privacyverklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Klachtenregeling