Bel: 085 - 800 9090

Heeft vermoedens van diefstal op de werkvloer?

Interne diefstal op de werkvloer 

Waaruit bestaat onderzoek naar interne diefstal op de werkvloer?

Onderzoek naar interne diefstal op de werkvloer c.q. verduistering kan plaatsvinden:

 • door het plaatsen van verborgen camera’s, bijvoorbeeld als u weet vanaf welke locatie de goederen worden gestolen;
 • observaties en achtervolgingen; bijvoorbeeld om te zien waar de goederen na de diefstal naar toe gaan;
 • het verrichten van testaankopen; als naar voren is gekomen dat de gestolen goederen op het internet te koop staan; 
 • door infiltratie door bedrijfsrechercheurs, als sprake is van grote diefstallen waarbij een hele afdeling betrokken lijkt.

Ook het verhoren of interviewen van getuigen en/of plegers valt onder onderzoek naar interne diefstal op de werkvloer c.q. verduistering. Dit om informatie in te winnen, om verdere gevolgschade te beperken en tevens om arbeidsrechtelijke en/of strafrechtelijk maatregelen te nemen. Na een bekennende verklaring zal een pleger van interne diefstal of verduistering veelal worden ontslagen. Hiermee wordt een rechtszaak voorkomen, extra kosten bespaard en veel irritatie bij u weggenomen.

Advies & Offerte

Hoe vang ik een onderzoek naar interne diefstal aan?

U kunt een onderzoek naar interne diefstal aanvangen:

 • na een eerste kennismaking per telefoon of e-mail, maken we aan de hand van uw informatie een offerte op;
 • u keurt de offerte goed, waarna wederzijds informatie wordt uitgewisseld, persoonlijk of telefonisch;
 • de opdracht wordt bevestigd, waarna het onderzoek direct zal aanvangen.

Hoe verloopt een onderzoek naar interne diefstal?

Een onderzoek naar interne diefstal verloopt op de volgende wijze:

 • u wordt door een expert-onderzoeker op de hoogte gehouden van de vorderingen;
 • na afloop van het onderzoek vindt (optioneel) een confrontatie-interview met de onderzochte plaats;
 • u kunt vervolgens arbeidsrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen nemen;
 • er wordt door de onderzoekers een afgerond rapport met bewijsproductie opgemaakt en in uw bezit gebracht;
 • in gevallen verricht Dörr Bedrijfsecherche 'aangiftezorg', wij verzorgen de aangifte bij de Politie.

Een voorbeeld van interne diefstal op de werkvloer

Wanneer is sprake van interne diefstal op de werkvloer?

Van interne diefstal is sprake als personeel zelf steelt of een buitenstaander de gelegenheid tot stelen geeft

Van interne diefstal op de werkvloer is sprake als uw eigen medewerkers goederen, geld, of intellectueel eigendom stelen of verduisteren. Denk bij interne diefstal onder meer aan het stelen of verduisteren van geld uit een kluis, het stelen of verduisteren van goederen uit de loods of magazijn, of aan het stelen of verduisteren van intellectueel eigendom, zoals bijvoorbeeld ontwerpen van een architectonisch project. Ook als een medewerker een buitenstaander de gelegenheid geeft tot het stelen van goederen of geld, valt dit onder interne diefstal.

Wat is het verschil tussen diefstal en verduistering?

Als een medewerker zich goederen die hij onder zich heeft wederrechtelijk toeëigent, is er sprake van verduistering, bijvoorbeeld als een magazijnchef een voor de verkoop bedoelde computer uit de loods waar hij leiding geeft, zonder toestemming mee naar huis neemt en/of doorverkoopt. Omdat hij bij u in dienst is, spreek je van verduistering in dienstbetrekking. Als een medewerker bewust een kluis open laat staan en een handlanger komt van buiten en neemt de inhoud van de kluis mee, is sprake van diefstal. Als de medewerker zelf de kluis zonder toestemming leegt en de inhoud mee naar huis neemt met de bedoeling het geld te houden en uit te geven, spreek je van verduistering. 

Advies & Offerte

Wat kost het onderzoeken van interne diefstal?

Onderzoek naar interne diefstal op de werkvloer: heldere tarieven

Dörr Bedrijfsrecherche hanteert voor onderzoek naar interne diefstal sinds 2001 vaste en ongewijzigde tarieven. In overleg met u hanteren wij een projecthonorarium dat vooraf met u wordt bepaald en waarvan niet meer wordt afgeweken. Een projecthonorarium wordt vaak gehanteerd bij onderzoek naar interne diefstal op de werkvloer. Onderzoek met verborgen camera's vindt veelal plaats over een vaste periode van twee tot vier weken. U betaalt voor onderzoek met verborgen camera's dan een fixed fee en is altijd inclusief:

 • het huren van de camera- en opnameapparatuur voor een vaste periode van twee tot vier weken;
 • het plaatsen/monteren van verborgen camera’s en HDD-recorders onder supervisie van een ingenieur;
 • het veiligstellen en uitkijken van de beelden door onze tactische onderzoekers;
 • het confronteren van de pleger of plegers met het bewijs;
 • reisuren, kilometers en materiaalkosten;
 • een rapportage die toelaatbaar is voor de Rechtbank.

Onderzoeken van interne diefstal: alle kosten, behoudens de BTW, zijn inclusief

De plaatsing van de camera- en opnamesets, de huur van de apparatuur, het uitkijken van de opnames, reisuren, de kosten voor een confrontatie interview met de stelende werknemer(s), alsmede een rapportage zijn allemaal inclusief. Eventueel noodzakelijk meerwerk is voor rekening van Dörr Bedrijfsrecherche. Bijvoorbeeld als uit het onderzoek met verborgen camera's blijkt dat niet een enkele medewerker tot diefstal is overgegaan, maar meerdere personeelsleden zich aan diefstal of verduistering schuldig hebben gemaakt.

Wanneer start ik een onderzoek naar interne diefstal?

Onderzoek naar interne diefstal op de werkvloer start u bij vermoedens of om onrust te voorkomen

Interne diefstal op de werkvloer c.q. verduistering kan tot hoge omzetschade leiden. Er is niet alleen sprake van directe, zakelijke schade, maar de grootste schade ontstaat door onrust onder het personeel, vooral als werknemers merken dat bij diefstal op de werkvloer niet adequaat wordt gehandeld door de directie. Het verdient aanbeveling altijd onderzoek naar interne diefstal te starten. Onderschatting van interne diefstal op de werkvloer kan namelijk zelfs funest zijn voor het voortbestaan van een bedrijf. Daar zijn helaas meerdere voorbeelden van te noemen. 

Wie wil door het eigen personeel bestolen worden?

Onderzoek naar interne diefstal is gewenst als u vermoedens heeft van strafbaar handelen of erger, als uw onderneming door het strafbaar handelen, omzetdruk begint te voelen, of wanneer er onrust op de werkvloer ontstaat. Daarnaast is onderzoek voor het merendeel van onze cliënten een principiële kwestie. Er is geen ondernemer te vinden die door zijn eigen medewerker bestolen wil worden, vooral niet als de medewerker altijd uw volle vertrouwen had. Onderzoek naar interne diefstal verschaft duidelijkheid, waarna u, met een blik vooruit, weer kunt ondernemen.

Wat zijn de voordelen van het onderzoeken van interne diefstal?

Het onderzoeken van interne diefstal heeft een kostenbeparende en preventieve werking

Onderzoek naar interne diefstal heeft niet alleen een repressieve component, maar ook een sterk preventief karakter. Werknemers verwachten van de directie daadkracht als er vermoedens zijn van diefstal op de werkvloer. Het personeel gaat naar elkaar wijzen en dat zorgt voor onrust. Werknemers zijn niet langer gemotiveerd als u de diefstal telkens door de vingers ziet. Onderzoek naar interne diefstal zal u zeker terugverdienen. Niet alleen kunt u de onderzoekskosten op de pleger of plegers verhalen. Een onderzoek naar interne diefstal is tevens een manier om uw organisatie te ontdoen van negatieve elementen. Met onderzoek naar interne diefstal c.q. verduistering veegt u dus spreekwoordelijk uw bedrijf schoon.

Wat is het traject na interne diefstal of verduistering?

U ontvangt een rapportage, aangevuld met foto- en/of videobewijs, toelaatbaar in de Rechtbank. Desgewenst kunnen wij u ook beveiligingstechnische maatregelen aanbieden om risico's op interne diefstal in de toekomst tot een minimum te beperken. Na een onderzoek naar interne diefstal kan worden gekozen voor een traject, waarbij wij de vervolgstappen in de vorm van aangifte bij de Politie voor u kunnen verzorgen en de voortgang blijven monitoren. 

Hoe lang duurt onderzoek naar interne diefstal op de werkvloer?

Intern diefstal onderzoek: niet langer dan noodzakelijk

Het onderzoeken van interne diefstal op de werkvloer duurt afhankellijk van de voorinformatie twee tot vier weken. Een onderzoek mag namelijk niet langer duren dan noodzakelijk. Dat wordt gezien als disproportioneel. Een onderzoek naar interne diefstal op de werkvloer dient dan ook in alle gevallen compact van aard te zijn, waarbij de privacyrechten van een onderzochte altijd in het oog gehouden dienen te worden.

Verborgen camera onderzoek bij interne diefstal op de werkvloer: twee tot vier weken

Bij een verborgen camera onderzoek bij interne diefstal op de werkvloer is vaak sprake van een onderzoeksperiode van twee tot vier weken. Als een ondernemer voorinformatie heeft dat hij elke dag kastekorten heeft, dan is het logisch dat een verborgen camera onderzoek niet langer dan twee weken hoeft te duren. Als daarentegen eens per maand geld uit een kluis verdwijnt, is een onderzoeksperiode van twee weken niet handig. In zo'n geval zal vier weken onderzoek met verborgen camera's logischer zijn. 

De meerwaarde van Dörr Bedrijfsrecherche

De onderzoekers van Dörr Bedrijfsrercherche: hun achtergrond en expertise

De ervaren en gediplomeerde onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche zijn met name afkomstig van Politie of Douane. De onderzoekers beschikken over de vereiste diploma's en over een geldig legitimatiebewijs. De onderzoekers hebben bovendien een grondige integriteit-screening doorlopen. De expert onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche hebben een specialistische opleiding en achtergrond in diepgaande observatie- en ondervragingstechnieken. Zij breiden deze vakkennis uit door het volgen van (post-) opleidingen. Dit gegeven vormt tevens onze onderscheidende kwaliteitsgarantie.

De werkwijze en kernwaarden van Dörr Bedrijfsrecherche

Om redenen van tactische en professionele aard Dörr Bedrijfsrecherche streeft in haar onderzoeken naar een zo breed mogelijke inzet van de onderzoekers. Om die reden werkt Dörr Bedrijfsrecherche nauw samen met bedrijfsrecherche onderzoekers, privé detectives, bedrijfsrechercheurs en recherchebureaus uit de diverse (forensische) onderzoeksgebieden, nationaal en internationaal. Geheimhouding en discretie vormen de kernwaarden van de medewerkers van Dörr Bedrijfsrecherche. Dörr Bedrijfsrecherche is tevens aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB).

Waar verrichten wij onderzoek naar interne diefstal?

Onderzoek naar interne diefstal vindt plaats in heel Nederland

Onderzoek naar diefstal op de werkvloer of verduistering door de expert onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche vindt plaats door heel Nederland. Regio's waar intern diefstal onderzoek vaak voorkomt, omdat daar meer economische activiteit plaatsvindt, zijn: Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Breda, Arnhem, Eindhoven, Maastricht, Venlo, Lelystad en Almere. Daarnaast vindt diefstal onderzoek of onderzoek naar verduistering plaats in Schiedam, Delft, Leiden, Dordrecht, Gouda, Vlaardingen, Amersfoort, Deventer, Apeldoorn, op Luchthaven Schiphol c.q. de Haarlemmermeer, in het Westland, in de stad Rotterdam, in de havens van Rotterdam, de Botlek en op de Maasvlakte.

Meer weten over onderzoek naar interne diefstal?

Diefstal onderzoek gewenst? Neem vrijblijvend contact op

Slinkt uw bedrijfsvoorraad zonder dat daar omzet tegenover staat? Verdwijnt er geld of verdwijnen er goederen uit het magazijn, de opslagloods, de kassa of kluis? Wellicht is onderzoek naar interne diefstal dan een optie, want eigen medewerkers zorgen er meer dan eens voor dat werkgevers op de rand van de financiële afgrond komen te balanceren. Overdreven? Zeker niet. Het is voor ons de dagelijkse praktijk. Bedrijfsrecherche onderzoek helpt verdere schade te beperken. Neem contact met ons op en laat u adviseren. Wij zijn u graag van dienst.

Contact opnemen

Neem contact met ons op.

085 - 800 9090

Liever gebeld worden?

Bedrijfsrecherche

BedrijfsrechercheZiekteverzuim onderzoekConcurrentiebeding onderzoekInterne diefstal op de werkvloerBedrijfsfraudeErnstig werkverzuimOnderzoek met verborgen camera’sWoonfraude onderzoekVerzekeringsfraude onderzoek

Vrijblijvend advies?

Natuurlijk staat het u ook vrij om het hieronder geïmplementeerde contactformulier in te vullen. In beide gevallen zal Dörr Bedrijfsrecherche u met spoed schriftelijk en/of telefonisch een Advies & Offerte aanbieden.
* Verplichte velden
Copyright Dörr Bedrijfsrecherche 2018 - 2020   |  AVG Privacyverklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Klachtenregeling