Bel: 085 - 800 9090

Heeft vermoedens van diefstal op de werkvloer?

Interne diefstal op de werkvloer 

Waaruit bestaat onderzoek naar interne diefstal op de werkvloer door een medewerker of werknemer?

Onderzoek naar interne diefstal op de werkvloer c.q. verduistering door een medewerker of een werknemer kan plaatsvinden:

 • door het plaatsen van verborgen camera’s, waardoor de diefstal door de werknemer of medewerker wordt vastgelegd;
 • observaties en achtervolgingen; bijvoorbeeld om te zien waar de medewerker of werknemer de gestolen goederen na de diefstal naar toe brengt;
 • het verrichten van testaankopen bij stelend personeel; bijvoorbeeld als de stelende werknemer de gestolen goederen op het internet te koop zet; 
 • door infiltratie door bedrijfsrechercheurs, als sprake is van grote diefstallen waarbij een hele afdeling eigen personeel betrokken lijkt.

Ook het verhoren of interviewen van getuigen en/of plegers, zijnde een medewerker of werknemer, valt onder onderzoek naar interne diefstal op de werkvloer c.q. verduistering. Dit om informatie in te winnen, om verdere gevolgschade te beperken en tevens om arbeidsrechtelijke en/of strafrechtelijke maatregelen te nemen. Na een bekennende verklaring zal de werknermer of medewerker van interne diefstal of verduistering veelal worden ontslagen. Tevens wordt veelal een terugbetalingsregeling van de onderzoekskosten met de stelende medewerker of stelende werknemer bedongen. Hiermee wordt vaak een slepende rechtszaak voorkomen, worden extra kosten bespaard en wordt bij u veel irritatie weggenomen.

Advies & Offerte

Hoe vang ik een onderzoek naar diefstal door eigen personeel aan?

U kunt een verborgen camera onderzoek naar interne diefstal door eigen personeel aanvangen:

 • na een eerste kennismaking per telefoon of e-mail, maken we aan de hand van uw informatie een offerte op;
 • u keurt de offerte goed, waarna wederzijds informatie wordt uitgewisseld, persoonlijk of telefonisch;
 • de opdracht wordt bevestigd, waarna het onderzoek direct zal aanvangen.

Hoe verloopt een onderzoek naar diefstal door een werknemer of medewerker?

Een onderzoek naar interne diefstal verloopt op de volgende wijze:

 • u wordt door een expert-onderzoeker op de hoogte gehouden van de vorderingen;
 • na afloop van het onderzoek vindt (optioneel) een confrontatie-interview met de stelende werknemer of medewerker plaats;
 • u kunt vervolgens arbeidsrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen tehen het stelenden eigen personeel nemen;
 • er wordt door de onderzoekers een afgerond rapport met bewijsproductie opgemaakt en in uw bezit gebracht;
 • in gevallen verricht Dörr Bedrijfsecherche 'aangiftezorg', wij verzorgen de aangifte bij de Politie.

Een voorbeeld van interne diefstal op de werkvloer

Wanneer is sprake van interne diefstal op de werkvloer?

Van interne diefstal is sprake als personeel zelf steelt of een buitenstaander de gelegenheid tot stelen geeft

Van interne diefstal op de werkvloer is sprake als uw eigen medewerker of werknemer goederen, geld, of intellectueel eigendom steelt of verduisterd. Denk bij interne diefstal onder meer aan het stelen of verduisteren van geld uit een kluis door een werknemer, het stelen of verduisteren van goederen uit de loods of magazijn, of aan het stelen of verduisteren van intellectueel eigendom, zoals bijvoorbeeld ontwerpen van een architectonisch project. Ook als een medewerker een buitenstaander de gelegenheid geeft tot het stelen van goederen of geld, valt dit onder interne diefstal. In een zorginstelling, ziekenhuis, bejaardenhuis of verpleeghuis vindt ook vaak diefstal door het door eigen personeel plaats. Een medewerker of werknemer steelt dan vaak geld bedoeld voor bewoners, bijvoorbeeld uit een kluisje op een kantoor, of de werknemer of medewerker steelt geld of sieraden direct van de bewoner van een dergelijke zorginstelling, bejaardenhuis, ziekenhuis of verpleeghuis.

Wat is het verschil tussen diefstal en verduistering?

Als een medewerker zich goederen die hij onder zich heeft wederrechtelijk toeëigent, is er sprake van verduistering, bijvoorbeeld als een magazijnchef een voor de verkoop bedoelde computer uit de loods waar hij leiding geeft, zonder toestemming mee naar huis neemt en/of doorverkoopt. Omdat hij bij u in dienst is, spreek je van verduistering in dienstbetrekking. Als een medewerker bewust een kluis open laat staan en een handlanger komt van buiten en neemt de inhoud van de kluis mee, is sprake van diefstal. Als de medewerker zelf de kluis zonder toestemming leegt en de inhoud mee naar huis neemt met de bedoeling het geld te houden en uit te geven, spreek je van verduistering. Dörr Bedrijfsrecherche B.V. staat landelijk bekend als dé expert op het gebied van diefstal door een werknemer of medewerker die werkzaam is in een zorginstelling, ziekenhuis, verpleeghuis of bejaardenhuis.

Advies & Offerte

Wat kost het onderzoeken van interne diefstal?

Onderzoek naar interne diefstal op de werkvloer: heldere tarieven

Dörr Bedrijfsrecherche hanteert voor onderzoek naar interne diefstal sinds 2001 vaste en ongewijzigde tarieven. In overleg met u hanteren wij een projecthonorarium dat vooraf met u wordt bepaald en waarvan niet meer wordt afgeweken. Een projecthonorarium wordt vaak gehanteerd bij onderzoek naar interne diefstal op de werkvloer. Onderzoek met verborgen camera's vindt veelal plaats over een vaste periode van twee of vier weken. U betaalt voor onderzoek met verborgen camera's dan een fixed fee en dat is altijd inclusief:

 • het huren van de camera- en opnameapparatuur voor een vaste periode van vier weken, bestaande uit twee camera's;  
 • het plaatsen/monteren van verborgen camera’s en HDD-recorders onder supervisie van een ingenieur;
 • het veiligstellen en uitkijken van de beelden door onze tactische onderzoekers, ongeacht de hoeveelheid uit te kijken uren;
 • het confronteren van de stelende werknemer of werknemers met het bewijs;
 • reisuren, kilometers en materiaalkosten;
 • een rapportage die toelaatbaar is voor de Rechtbank.

Onderzoeken van interne diefstal: alle kosten, behoudens de BTW, zijn inclusief

De plaatsing van de camera- en opnamesets, de huur van de apparatuur, het uitkijken van de opnames, reisuren, de kosten voor een confrontatie interview met de stelende werknemer(s), alsmede een rapportage zijn allemaal inclusief. Eventueel noodzakelijke aanvullende werkzaamheden zijn voor rekening van Dörr Bedrijfsrecherche. Bijvoorbeeld als uit het onderzoek met verborgen camera's blijkt dat niet een enkele medewerker tot diefstal is overgegaan, maar meerdere personeelsleden zich aan diefstal of verduistering schuldig hebben gemaakt. Dan dienen er meer interviews met de stelende mederkers of werknemers te worden verricht. Die extra uren zijn dan voor Dörr Bedrijfsrecherche B.V.

Mocht tijdens het onderzoek met twee camera's blijken dat het onderzoek niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, en er dient een camera of camera's te worden bijgeplaatst, dan geldt voor die extra camera of camera's weer een 'nieuw' projecthonorarium, gebaseerd op het originele honorarium.  Dit omdat Dörr Bedrijfsrecherche B.V. aan de hand van de voorinformatie een redelijke 'al-inn' prijs bepaald. Als zich een nieuwe situatie voordoet, is de klant reeds bekend met de inzet van fixed honoraria en kan(dure) nacalculatie op uurbasis worden voorkomen. Dit is vooral aan de orde als er '1 op 1' beelden over een periode van bijvoorbeeld vier weken moet worden uitgekeken. Dit zou een veelvoud van het honorarium voor een klant kunnen opleveren en dat vinden wij ongewenst. Daarom spreken wij vooraf altijd een 'fixed honorarium' met u af. Dat is duidelijk voor iedereen.

Wanneer start ik een onderzoek naar interne diefstal?

Onderzoek naar interne diefstal op de werkvloer start u bij vermoedens of om onrust te voorkomen

Interne diefstal op de werkvloer c.q. verduistering kan tot hoge omzetschade leiden. Er is niet alleen sprake van directe, zakelijke schade, maar de grootste schade ontstaat door onrust onder het goedwillende personeel, vooral als werknemers merken dat bij diefstal op de werkvloer niet adequaat wordt gehandeld door de directie. Het verdient aanbeveling altijd een verbogen camera onderzoek naar interne diefstal door een eigen werknemer of medewerker te starten. Onderschatting van interne diefstal op de werkvloer door het eigen personeel kan namelijk zelfs funest zijn voor het voortbestaan van een bedrijf. Daar zijn helaas meerdere voorbeelden van te noemen. 

Wie wil door het eigen personeel bestolen worden?

Onderzoek naar interne diefstal door het eigen personeel is gewenst als u vermoedens heeft van strafbaar handelen of erger, als uw onderneming door het strafbaar handelen, omzetdruk begint te voelen, of wanneer er onrust op de werkvloer ontstaat. Daarnaast is onderzoek voor het merendeel van onze cliënten een principiële kwestie. Er is geen ondernemer te vinden die door zijn eigen medewerker bestolen wil worden, vooral niet als de medewerker altijd uw volle vertrouwen had. Onderzoek naar interne diefstal door een stelende werknemer of stelende medewerker verschaft duidelijkheid, waarna u, met een blik vooruit, zich weer kunt concentreren op het ondernemen.

Wat zijn de voordelen van het onderzoeken van interne diefstal?

Het onderzoeken van interne diefstal heeft een kostenbeparende en preventieve werking

Onderzoek naar interne diefsta door het eigen personeel heeft niet alleen een repressieve component, maar ook een sterk preventief karakter. Werknemers verwachten van de directie daadkracht als er vermoedens zijn van diefstal op de werkvloer door collega's. Het personeel gaat naar elkaar wijzen en dat zorgt voor enorm veel onrust. Werknemers zijn niet langer gemotiveerd als u de diefstal door eigen personeel telkens door de vingers ziet. Onderzoek naar interne diefstal met inzet van een verborgen camera of verborgen camera's zal u dan ook zeker terugverdienen. Niet alleen kunt u de onderzoekskosten op de stelende werknemer(s) of stelende medewerker(s) verhalen. Een onderzoek naar interne diefstal is tevens een manier om uw organisatie te ontdoen van negatieve elementen. Met onderzoek naar interne diefstal c.q. verduistering door het eigen personeel veegt u dus spreekwoordelijk uw bedrijf schoon.

Wat is het traject na interne diefstal of verduistering door een stelende medewerker of stelende werknemer?

U ontvangt een rapportage, aangevuld met foto- en/of videobewijs, toelaatbaar in de Rechtbank. Desgewenst kunnen wij u ook beveiligingstechnische maatregelen aanbieden om risico's op interne diefstal in de toekomst tot een minimum te beperken. Na een onderzoek naar interne diefstal kan worden gekozen voor een traject, waarbij wij de vervolgstappen in de vorm van aangifte bij de Politie voor u kunnen verzorgen en de voortgang blijven monitoren. 

Hoe lang duurt (verborgen camera) onderzoek naar interne diefstal op de werkvloer?

Intern diefstal onderzoek: niet langer dan noodzakelijk

Het onderzoeken van interne diefstal op de werkvloer met een verborgen camera of met verborgen camera's duurt afhankellijk van de voorinformatie twee of vier weken. Een onderzoek mag namelijk niet langer duren dan noodzakelijk. Dat wordt gezien als disproportioneel. Een onderzoek naar interne diefstal op de werkvloer dient dan ook in alle gevallen compact van aard te zijn, waarbij de privacyrechten van een onderzochte altijd in het oog gehouden dienen te worden. 

Verborgen camera onderzoek bij interne diefstal op de werkvloer: soms twee, meestal vier weken

Bij een verborgen camera onderzoek bij interne diefstal op de werkvloer is vaak sprake van een onderzoeksperiode van twee of vier weken. Als een ondernemer voorinformatie heeft dat hij elke dag kastekorten heeft, dan is het logisch dat een verborgen camera onderzoek niet langer dan twee weken hoeft te duren. Een onderzoek met verborgen camera's over een periode van twee weken vindt plaats als er bijvoorbeeld dagelijks kasverschillen op een afdeling van een groot warenhuis zijn, mogelijk ingegeven door diefstal door een medewerker.

Gezien de grote hoeveelheid kastransacties is het dan wenselijk het onderzoek zo compact mogelijk te houden, waarbij het honorarium voor het grootese geseelte bestaat uit het '1 op 1' uitkijken van alle kashandelingen, een tijdrovend werk. Vandaar een fixed honorarium. Nacalculatie op uurbasis is veelal duurder dan een fixed honorarium. Wij investeren in vrijwel ieder onderzoek dan ook (kostenloos) mee.  Als daarentegen eens per maand geld uit een kluis verdwijnt, is een onderzoeksperiode van twee weken te kort. In zo'n geval zal vier weken onderzoek met verborgen camera's logischer zijn. 

De meerwaarde van Dörr Bedrijfsrecherche

De onderzoekers van Dörr Bedrijfsrercherche: hun achtergrond en expertise

De ervaren en gediplomeerde onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche zijn met name afkomstig van Politie of Douane. De onderzoekers beschikken over de vereiste diploma's en over een geldig legitimatiebewijs. De onderzoekers hebben bovendien een grondige integriteit-screening doorlopen. De expert onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche hebben een specialistische opleiding en achtergrond in diepgaande observatie- en ondervragingstechnieken. Zij breiden deze vakkennis uit door het volgen van (post-) opleidingen. Dit gegeven vormt tevens onze onderscheidende kwaliteitsgarantie.

De werkwijze en kernwaarden van Dörr Bedrijfsrecherche

Om redenen van tactische en professionele aard Dörr Bedrijfsrecherche streeft in haar onderzoeken naar een zo breed mogelijke inzet van de onderzoekers. Om die reden werkt Dörr Bedrijfsrecherche nauw samen met bedrijfsrecherche onderzoekers, privé detectives, bedrijfsrechercheurs en recherchebureaus uit de diverse (forensische) onderzoeksgebieden, nationaal en internationaal. Geheimhouding en discretie vormen de kernwaarden van de medewerkers van Dörr Bedrijfsrecherche. Dörr Bedrijfsrecherche is tevens aangesloten bij de Branchevereniging voor Particuliere Onderzoeksbureaus (BPOB).

Waar verrichten wij onderzoek naar interne diefstal?

Onderzoek naar interne diefstal vindt plaats in heel Nederland

Onderzoek naar diefstal op de werkvloer of verduistering door een medewerker, een werknemer of door eigen personeel door de expert onderzoekers van Dörr Bedrijfsrecherche vindt plaats door heel Nederland. Regio's waar intern diefstal onderzoek vaak voorkomt, omdat daar meer economische activiteit plaatsvindt, zijn: Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Breda, Arnhem, Eindhoven, Maastricht, Venlo, Lelystad en Almere. Daarnaast vindt diefstal onderzoek door een werknemer of onderzoek naar verduistering door een medewerker plaats in Schiedam, Delft, Leiden, Dordrecht, Gouda, Vlaardingen, Amersfoort, Deventer, Apeldoorn, op Luchthaven Schiphol c.q. de Haarlemmermeer, in het Westland, in de stad Rotterdam, in de havens van Rotterdam, de Botlek en op de Maasvlakte.

Meer weten over onderzoek naar interne diefstal?

Diefstal onderzoek gewenst? Neem vrijblijvend contact op

Slinkt uw bedrijfsvoorraad zonder dat daar omzet tegenover staat? Verdwijnt er geld of verdwijnen er goederen uit het magazijn, de opslagloods, de kassa of kluis? Wellicht is onderzoek naar interne diefstal dan een optie, want eigen medewerkers zorgen er meer dan eens voor dat werkgevers op de rand van de financiële afgrond komen te balanceren. Overdreven? Zeker niet. Het is voor ons de dagelijkse praktijk. Bedrijfsrecherche onderzoek helpt verdere schade te beperken. Neem contact met ons op en laat u adviseren. Wij zijn u graag van dienst.

Contact opnemen

Neem contact met ons op.

085 - 800 9090

Liever gebeld worden?

Bedrijfsrecherche

BedrijfsrechercheZiekteverzuim onderzoekConcurrentiebeding onderzoekInterne diefstal op de werkvloerBedrijfsfraudeErnstig werkverzuimOnderzoek met verborgen camera’sWoonfraude onderzoekVerzekeringsfraude onderzoek

Vrijblijvend advies?

Natuurlijk staat het u ook vrij om het hieronder geïmplementeerde contactformulier in te vullen. In beide gevallen zal Dörr Bedrijfsrecherche u met spoed schriftelijk en/of telefonisch een Advies & Offerte aanbieden.
* Verplichte velden
Copyright Dörr Bedrijfsrecherche 2018 - 2021   |  AVG Privacyverklaring   |  Algemene Voorwaarden   |  Klachtenregeling