Fraude onderzoek

Fraude onderzoek wordt steeds vaker toegepast doordat fraude steeds valer wordt gesignaleerd. Door de toenemende scherpte op de werkvloer, tussen collega’s onderling, maar ook door de alertheid van de leiding, is fraude onderzoek steeds meer een issue. Door alle publicaties over fraude op de werkvloer en de negatieve gevolgen voor een onderneming, is het liberale ‘laissez faire’ gehalte ten aanzien van fraude op de werkvloer aan het kenteren. Wist u dat jaarlijks circa € 7 miljard  ‘verdampt’ door allerlei vormen van onrechtmatig, dan wel strafbaar handelen? Wist u dat de grootste schade ontstaat door het frauduleuze handelen door medewerkers met een bovengemiddeld hoge opleiding, op managementniveau, tot aan directieniveau?

Fraude onderzoek met inzet van bedrijfsrecherche

Fraude onderzoek met inzet van bedrijfsrecherche is de oplossing voor ondernemers. Niet alleen om de zaak op te lossen, maar ook om verdere schade te voorkomen. Schade is niet alleen financieel van aard, maar heeft ook organisatorisch en psychologisch zijn weerslag. Onrust onder werknemers onderling en wantrouwen naar de directie toe is een veel voorkomend en schadelijk neveneffect van fraude. Dit is negatief voor de arbeidsmoraal. Wat te doen als de directie van een onderneming bij vermoedens of vaststelling van fraude? Daar is geen algemeen antwoord op te geven. Bij de ene onderneming past een transparante, meer preventieve benadering. Dit is afhankelijk van de aard en frequentie van de fraude. Bij een andere onderneming is een heimelijke, repressieve benadering een meer passende keuze.

Welke vormen van fraude bestaat er binnen een onderneming? U kunt denken aan factuurfraude. Een medewerker, een financial controller bijvoorbeeld, krijgt een factuur binnen en  stelt deze betaalbaar. Vervolgens wordt de factuur betaald. Echter, de factuur is gezonden door een bevriende relatie van uw werknemer annex financial controller. Er is feitelijk geen dienst geleverd, noch is het bedrijf dat op de factuur vermeld staat een feitelijk bestaande leverancier. In feite is sprake van een spookfactuur. Echter, wie controleert dat op een totaal van 40.000 facturen per jaar? En wie controleert de financial controller die goedkeuring heeft gegeven en de betaling administratief betaald heeft geplaatst? Stelt u zich eens voor dat de werknemer een betaling goedkeurt ten bedrage van € 30.000,–, en dat 2 x per jaar of 2 x per maand. Niemand die het opmerkt.

Fraude onderzoek is kort gezegd het onderzoeken van handelen waarbij materieel sprake is van strafbaar handelen en waarbij de dader zichzelf of anderen, tracht te bevoordelen. Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche onderzoekt niet alle soorten fraude. Denk daarbij aan onregelmatigheden met uitkeringen, belastingen of met sociale voorzieningen, zoals de PGB’s. Dat is in eerste aanleg een overheidstaak.

Daar de Politie geen prioriteit stelt aan bedrijfsfraude, aangezien er per definitie geen geweld aan te pas komt, stapt Dörr Bedrijfsrecherche wel in die leemte. Fraude onderzoek kan dan een eerste stap zijn naar een omslag in de heersende bedrijfscultuur. Voorbeelden van bedrijfsfraude zijn valsheid in geschrifte bij overboekingen, of onrechtmatige handelingen met gebruik van digitale omgevingen, zoals bedrijfsspionage of het overtreden van een concurrentiebeding.

Vijf elementen die bij het strafbare handelen aanwezig moeten zijn om van fraude te kunnen spreken zijn:

  • opzettelijk handelen;
  • het gaat om misleiding;
  • het doel is om economisch voordeel te genereren;
  • er dient een slachtoffer/benadeelde te zijn;
  • het handelen dient onrechtmatig of onwettig te zijn.

Aangifte fraude tegen ambtenaren Rotterdam:

De gemeente Rotterdam heeft onlangs aangifte gedaan tegen meerdere ambtenaren inzake de fraude door ambtenaren in samenwerking met de eigenaar van horecagelegenheid ‘Waterfront’. De schade voor de Gemeente Rotterdam en daarmee ook voor de gemeenschap van Rotterdam bedraagt naar verluidt 8 miljoen euro. De ambtenaren van de gemeente Rotterdam waren betrokken bij de fraude van 8 miljoen met het gebouw Waterfront aan de Boompjes te Rotterdam. Dat blijkt uit het rapport van het onderzoeksbureau dat het college had ingeschakeld. Tegen twee ambtenaren, die eerder al op non-actief waren gesteld, heeft de gemeente inmiddels aangifte gedaan bij de rijksrecherche voor oplichting, valsheid in geschrifte, witwassen en verduistering.

Fraude onderzoek en rapport:

Tussen 2010 en 2015 heeft de huurder vrijwel geen huur betaald, terwijl het muziekgebouw wel werd geëxploiteerd. Ook heeft de vader van de eigenaar als aannemer het pand aan het water verbouwd op kosten van de gemeente. Hij heeft daarvoor ruim 8 miljoen euro aan facturen ingediend, die bijna allemaal zijn betaald. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat slechts 3 procent van de gefactureerde werkzaamheden daadwerkelijk is uitgevoerd. De gemeente had al aangifte gedaan tegen de huurder en de aannemer, en probeert ook het geld terug te halen.

terug naar overzicht