Over ons Recherchebureau

Dörr Bedrijfsrecherche Prive Detective en Recherchebureau is een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkend Recherchebureau. Een netwerk van gekwalificeerde, ervaren en door de Politie goedgekeurde bedrijfsrechercheurs staat sinds 2001 garant voor gedegen en specialistisch bedrijfsrecherche onderzoek. Onze expertise richt zich onder meer op het onderzoeken van bedrijfsfraude en het observeren en volgen van medewerkers bij vermoedens van frauduleus ziekteverzuim, ernstig werkverzuim en overtredingen van een concurrentiebeding. Wij doen dat discreet, professioneel en conform de waarborgen van de Gedragscode Particuliere Onderzoeksbureaus.

Iedere afdeling heeft een eigen supervisor en u kunt bij hem terecht met uw specifieke vragen. Heeft u een casus die niet direct aansluit bij de op onze website aangehaalde onderzoeken? Neem toch contact op met een supervisor van Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche. Er is een aanzienlijke kans dat Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche u van dienst kan zijn. Voor u voorts van belang: wij zijn 24/7 bereikbaar.

Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche

De door Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche uitgevoerde bedrijfsrecherche onderzoeken zijn gedegen en leiden vrijwel altijd tot de oplossing van uw aangebrachte zaak. Van belang is dat Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche erkend is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en goedgekeurd is door de Politie. Recherchebureau Dörr Bedrijfsrecherche heeft meerdere afdelingen:

 • een afdeling Bedrijfsrecherche Rotterdam
 • een afdeling Bedrijfsrecherche Den Haag
 • een afdeling privé detective Rotterdam
 • een afdeling privé detective Den Haag

Privé Detective en Forensisch onderzoek

Dörr Bedrijfsrecherche is al jaren aanbieder van privé detective onderzoeken. Wij deden en doen dat in heel Nederland, met name in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Breda en Utrecht. Dat is zo gegroeid en wij doen dat uiteraard graag. Temeer omdat Privé Detective onderzoek vaak over intrinsieke menselijke waarden gaat. Dat maakt het werk voor onze onderzoekers op voorhand uitdagend en tevens laten dergelijke zaken ‘het onderzoekshart’ spreken. Daarnaast staan wij bekend om onze expertise op het gebied van Forensisch Onderzoek. Deze behelst onder meer handschriftanalyse annex handschriftvergelijking, verwijderde sms’jes terughalen en Forensisch IT. Forensisch IT is een snel groeiende onderzoeksvorm binnen ons aanbod aan diensten. Onze specialisten hebben grootschalige fraudes opgelost en tevens hebben zij met Forensic Survey, Engels voor Digitale Beveiliging, fraudes voorkomen.

De waarborgen van Dörr Bedrijfsrecherche

Een rapport van Dörr Bedrijfsrecherche heeft de status van ‘objectieve getuigenverklaring’ voor bevoegde instanties als het UWV, Politie of de Rechtbank. Dat is van belang, want een rapport van Dörr Bedrijfsrecherche is zonder meer toelaatbaar voor de Rechtbank. Mocht het zover komen, dan staat u juridisch sterk. Wij leveren u daarvoor het juiste gereedschap in de vorm van onomstotelijk bewijs. De gediplomeerde en ervaren bedrijfsrechercheurs van Dörr Bedrijfsrecherche komen uit elite-onderdelen van, Politie, Douane, Koninklijke Marechaussee en de Koninklijke Marine. Onze hoog gekwalificeerde bedrijfsrechercheurs zijn bekend met psychologische benadering- en ondervragingstechnieken. Tevens houden onze bedrijfsrechercheurs hun specialistische kennis continu op peil door zich te blijven verdiepen in onderzoek gerelateerde materie en door het bezoeken van trainingsinstituten. Meer informatie over Bedrijfsrecherche?

Wat te doen als u niet tevreden bent over de uitvoering van onze diensten?

Wij proberen onze cliënten en andere belanghebbenden altijd op correcte wijze van dienst te zijn. Maar wat als u niet tevreden bent over onze dienstverlening? In dat geval kunt u gebruik maken van de hieronder vervatte klachtenregeling:

Toelichting:

Artikel 18 van de Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus bepaald dat een beveiligingsorganisatie of recherchebureau een klachtenregeling dient vast te stellen. Aan de behandeling van een klacht mogen geen kosten zijn verbonden en een kopie van ingediende klachten dient door een beveiligingsorganisatie of een recherchebureau ter kennis van de minister worden gebracht. De klachtenregeling bevat ten minste gegevens over:

 • bij wie de klacht moet worden ingediend; 
 • de minimale eisen waaraan een klaagschrift moet voldoen; 
 • de termijn waarbinnen een klacht kan worden ingediend; 
 • de te volgen procedure voor de behandeling van de klacht; 
 • de termijn waarbinnen de klacht wordt afgehandeld. 

Artikel 1- Definities en reikwijdte

Deze regeling verstaat onder:

 1. De organisatie: Dörr Bedrijfsrecherche B.V.;
 2. De klager: degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij de gedraging van de organisatie;
 3. Een gedraging: het handelen of nalaten van de organisatie of haar medewerkers;
 4. De beklaagde: de organisatie tegen wiens gedraging door een klager een klaagschrift is ingediend; Een klaagschrift: een schriftelijke klacht tegen een gedraging van de beklaagde;
 5. de klachtencommissie: de commissie welke bevoegd is de klaagschriften in tweede aanleg in behandeling te nemen;
 6. een beroepschrift: een schriftelijke klacht tegen de beslissing van een directeur, het uitblijven van een beslissing van een directeur of een gedraging van een directeur;
 7. Het CBP: het College Bescherming Persoonsgegevens (thans Autoriteit Persoonsgegevens);

Artikel 2- Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen van Dörr Bedrijfsrecherche en haar medewerkers.Artikel 3- Wijze van indienen

 1. Een klager of zijn gemachtigde kan een klacht indienen bij de directeur van de organisatie die de gedraging verricht heeft;
 2. Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat tenminste de volgende gegevens:
 3. De naam en het adres van de klager;
 4. De datum;
 5. Een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 6. De gronden waarop de klager bezwaar maakt.
 7. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten stelt de directeur van de organisatie klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen twee weken te herstellen.
 8. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de klacht niet in behandeling genomen.

Artikel 4- Indieningstermijn

De termijn voor het indienen van een klaagschrift bedraagt zes weken, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging waarover geklaagd wordt heeft plaatsgevonden.Artikel 5- Kosteloze behandeling

Aan de behandeling van een klaagschrift zijn geen kosten verbonden.Artikel 6- Ontvangstbevestiging

De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift een bevestiging van ontvangst.Artikel 7- Ministerie van Justitie

De directeur zendt binnen twee weken na ontvangt van de klacht een kopie van het klaagschrift aan de Directie Bestuurszaken (thans Dienst Justis) van het Ministerie van Justitie (thans het Ministerie van Veiligheid en Justitie).Artikel 8- Mondelinge behandelingsprocedure

 1. De directeur van de organisatie onderzoekt de klacht en nodigt de klager uit voor een persoonlijk onderhoud.
 2. De directeur hoort de klager en kan tevens inlichtingen bij derden inwinnen.

Artikel 9- Schriftelijke behandelingsprocedure

 1. Indien de klager niet gehoord wenst te worden, volgt een schriftelijke behandeling van de klacht.
 2. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 3, wordt het klaagschrift niet in behandeling genomen.

Artikel 10- Beslissing

De directeur beslist binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift op de klacht.Artikel 11- Schriftelijke mededeling

 1. De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld.
 2. Een kopie van de beslissing zal worden verzonden aan de Directie Bestuurszaken (thans Dienst Justis) van het Ministerie van Justitie (thans het Ministerie van Veiligheid en Justitie).

Artikel 12- Mededeling inzake de beroepsprocedure

 1. Binnen zes weken na ontvangst van de beslissing van de directeur van de particuliere beveiligingsorganisatie kan een beroepsschrift worden ingediend bij het CBP (thans Autoriteit Persoonsgegevens) en/of de bevoegde rechter met het verzoek om te bemiddelen of te adviseren in het geschil.
 2. Het verzoek daartoe moet worden ingediend binnen zes weken na ontvangst van het antwoord van de directeur van de organisatie.