Blog

Klachtenregeling

Sinds 2001 verricht Dörr Bedrijfsrecherche onderzoek voor het bedrijfsleven, de advocatuur en particulieren. Wij doen dat met de beste intenties. Maar niet iedereen kan dat altijd waarderen. Voor die personen hebben wij een klachtenregeling geformuleerd die u hieronder aan zult treffen. Het is uw recht om daar als direct betrokkene gebruik van te maken.

Standaard klachtenregeling Dörr Bedrijfsrecherche B.V.

Artikel 1. Definities en reikwijdte:Deze regeling verstaat onder:

1. de organisatie: Dörr Bedrijfsrecherche B.V.;
2. de klager: degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij de gedraging van de organisatie;
3. een gedraging : het handelen of nalaten van de organisatie of haar medewerkers;
4. de beklaagde: de organisatie tegen wiens gedraging door een klager een klaagschrift is ingediend;
5. een klaagschrift: een schriftelijke klacht tegen een gedraging van de beklaagde;
6. de klachtencommissie: de commissie welke bevoegd is de klaagschriften in tweede aanleg in behandeling te nemen;
7. een beroepschrift: een schriftelijke klacht tegen de beslissing van een directeur, het uitblijven van een beslissing van
een directeur of een gedraging van een directeur.

Artikel 2. Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op de behandeling van klachten over gedragingen van Dörr Bedrijfsrecherche B.V.  en haar medewerkers.Artikel 3. Wijze van indienen

1. Een klager of zijn gemachtigde kan een klacht indienen bij de directeur van de organisatie die de gedraging verricht heeft.
2. Een klaagschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens:
– de naam en adres van de klager;
– de datum;
– een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt;
– de gronden waarop de klager bezwaar maakt.
3. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten stelt de directeur van de
organisatie klager hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen twee weken te herstellen.
4. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de klacht niet in behandeling genomen.

Artikel 4. Indieningstermijn

De termijn voor het indienen van een klaagschrift bedraagt zes weken, te rekenen vanaf de datum waarop de gedraging waarover
geklaagd wordt heeft plaatsgevonden.

Artikel 5. Kostenloze behandeling

Aan de behandeling van een klaagschrift zijn geen kosten verbonden.

Artikel 6. Ontvangstbevestiging

De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van het klaagschrift een bericht van ontvangst.
Artikel 7
De directeur zendt binnen twee weken na ontvangst van de klacht een kopie van het klaagschrift aan deDienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.Artikel 8. Mondelinge behandelingsprocedure.

1.  De directeur van de organisatie onderzoekt de klacht en nodigt de klager uit voor een persoonlijk onderhoud.

Artikel 9.Schriftelijke behandelingsprocedure

1. Indien de klager niet gehoord wenst te worden volgt een schriftelijke behandeling van de klacht.
2. Indien het klaagschrift niet voldoet aan de eisen gesteld in artikel 3 wordt het klaagschrift niet in behandeling genomen.

Artikel 10. Beslissing

De directeur beslist binnen zes weken na ontvangst van het klaagschrift op de klacht.
Artikel 11. Schriftelijke mededeling
De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de klager meegedeeld.
Artikel 12. Beroepschrift
Binnen zes weken na ontvangst van de beslissing van de directeur kan een beroepschrift ingediend worden bij de onafhankelijke klachtencommissie.Artikel 13.

Wijze van indienen:1. Een klager of zijn gemachtigde kan een beroepschrift indienen bij de klachtencommissie.
2. Een beroepschrift wordt ondertekend en bevat minstens de volgende gegevens
– de naam en adres van de klager;
– de datum;
– een omschrijving van de gedraging waartegen bezwaar gemaakt wordt;
– de gronden waarop de klager bezwaar maakt.
3. Indien het beroepschrift niet voldoet aan de in het tweede lid van dit artikel genoemde vereisten stelt de klachtencommissie klager
hiervan op de hoogte en nodigt klager uit het verzuim binnen twee weken te herstellen.
4. Indien klager het verzuim, zoals bedoeld in het derde lid van dit artikel, niet herstelt wordt de klacht niet in behandeling genomen.

Artikel 14. Ontvangstbevestiging

De klachtencommissie zendt binnen twee weken na ontvangst van het beroepschrift een bericht van ontvangst.

Artikel 15.
Wijze van behandelen
1. Indien een beroepschrift geen betrekking heeft op een van de onderwerpen genoemd in artikel 1, zevende lid dan verklaart
de klachtencommissie uw beroepschrift niet-ontvankelijk.
2. Indien het beroepschrift ontvankelijk is worden de klager en de beklaagde uitgenodigd voor een hoorzitting.
3. De klachtencommissie kan tevens inlichtingen inwinnen bij derden.Artikel 16. Beslissing

De klachtencommissie neemt binnen zes weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing.

Artikel 17

De beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de klager en de beklaagde.

Artikel 18
Een kopie van het beroepschrift en de beslissing wordt verzonden aan de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Dörr Bedrijfsrecherche, Rotterdam, 18 september 2013.

lees meer

Ziekteverzuim onderzoek

Ziekteverzuim onderzoek

Ziekteverzuim onderzoek is onderzoek waarbij de feitelijke bewegingen van ‘zieke werknemer’ worden getoetst aan het door hem opgegeven ziektebeeld. Een medewerker die bijvoorbeeld een rughernia of nekhernia heeft kan of mag in beginsel niet of nauwelijks dragen, tillen, liften, heffen, duwen en trekken. Toch maken wij het met ziekteverzuim onderzoek  vrijwel dagelijks mee dat medewerkers hun eigen huis of het huis van anderen verbouwen, aan heftige sporten doen, zoals rugby of boksen of bezig zijn om in een vergelijkbare functie als bij de werkgever voor zichzelf bijklussen.

lees meer

Overspel-vreemdgaan: de schokkende waarheid

Overspel-vreemdgaan, herken de signalen:

Hij of zij houdt daarnaast ook angstvallig zijn of haar telefoon bij zich of hij of zij klikt snel de internetpagina weg als u de kamer betreedt. Overdreven? Helaas niet, wij maken het vrij regelmatig mee dat partners elkaar bedriegen. Kijk hier voor meer signalen die uw partner bewust of onbewust afgeeft als hij of zij u bedriegt. Met wie is uw partner aan het vreemdgaan? Privé Detectives van Dörr Bedrijfsrecherche hebben het helaas allemaal al meegemaakt in de diverse onderzoeken, waar ook in Nederland.

lees meer

Archief


volledig archief